HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

27 februari 2007

Muissticker als preventief middel tegen RSI

8 HBO-Studenten van de Hogeschool Utrecht hebben gisteren een sticker gelanceerd die RSI moet voorkomen.

Werking
De studenten volgen de opleiding Small Business en Retail Management in Amersfoort. De sticker wordt uitgebracht onder beheer van hun bedrijf ScMbition. Het gaat om een warmtegevoelige sticker, die op de muis moet worden geplakt. Na zo'n 20 minuten de muis te hebben gebruikt, is ongeveer driekwart van de sticker verkleurd. Dat is het teken dat er even moet worden gepauseerd. Het is aan te bevelen om ook wat ontspanningsoefeningen te doen.

Kosten
Volgens een berekening van TNO kost RSI de maatschappij jaarlijks zo'n 2 miljard euro. Jaarlijks melden zich tussen de 340.000 en de 675.000 werknemers met werkgerelateerde klachten aan arm, nek of schouder. Aanpassingen aan de werkplek kosten vaak veel geld. De sticker is ontwikkeld als betaalbaar preventief middel om RSI te voorkomen, en kost slechts €2,99.

Effect
De RSI-vereniging is blij met het initiatief van de studenten. Wel zien zij nog graag een wetenschappelijke onderbouwing van de sticker, die aantoont wat het effect van de sticker is.

Rechten
Omdat er al een warmtegevoelige plassticker bestaat, kunnen de studenten geen patent krijgen op hun sticker.

Zie voor meer informatie de website van de studenten over de muissticker: mbition.com.

18 februari 2007

WAO'ers na herbeoordeling vaker weer aan het werk

Een op de drie werkeloze WAO-ers die worden herbeoordeeld, heeft binnen anderhalf jaar een baan. Anderhalf jaar na de herbeoordeling is meer dan de helft van de herbeoordeelde WAO-ers aan het werk.

Demissionair minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Met zijn brief reageert De Geus op 2 onderzoeken naar de positie van herbeoordeelden op de arbeidsmarkt en hun inkomenspositie. Opdrachtgever van het onderzoek is het UWV.

Er zijn voor het onderzoek 2 groepen WAO-ers onderzocht: een groep die in 2005 is herbeoordeeld en een groep die in 2006 is herbeoordeeld. De mensen die in 2005 zijn herbeoordeeld, is gevraagd hoe het hen na anderhalf jaar vergaat. Dezelfde vraag kreeg deze groep ook in eerdere onderzoeken na vier en acht maanden voorgelegd. De groep die herbeoordeeld is in 2006, is gevraagd hoe het vier maanden na de herbeoordeling vergaat. Bij alle deelnemers aan de onderzoeken is de uitkering verlaagd of beëindigd.

Van de groep mensen die in 2005 is herbeoordeeld, werkt anderhalf jaar later 51 procent. Dat was op het moment van de herbeoordeling zelf 36 procent. De stijging komt doordat binnen anderhalf jaar een derde van de herbeoordeelden zonder werk weer een baan had.
Daar staat echter tegenover dat een deel van de WAO-ers die werkten op het moment van de herbeoordeling 18 maanden later weer zonder werk zaten. Wellicht interessant voor een volgend onderzoek, om eens inzichtelijk te maken waar dit aan ligt. Verder zaten nog veel mensen in een traject naar werk.

De begeleiding van het UWV sluit vaker aan bij de eigen wensen en behoeften van de herbeoordeelden. Het aandeel herbeoordeelden dat na vier maanden (alsnog) behoefte heeft aan begeleiding is afgenomen, maar blijft met 17 procent toch nog erg groot. Vooral de Individuele Re-integratieovereenkomst (IRO) – waarbij de herbeoordeelde zelf de regie in handen heeft van de re-integratie - wint echter aan populariteit.

14 februari 2007

Nederland klaar voor vrij werknemersverkeer uit nieuwe EU-lidstaten

Per 1 maart 2007 kan Nederland de grenzen openen voor werknemers uit Polen en de andere landen uit Midden en Oost-Europa die op 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden. Dit schrijft demissionair staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Hoof schrijft dat de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt zodanig is dat vrij verkeer van werknemers uit de nieuwe lidstaten gewenst is.
In zijn brief geeft hij een overzicht van de gemaakte afspraken, die moeten garanderen dat werknemers uit de nieuwe lidstaten gelijk loon voor gelijk werk ontvangen. Dit om oneerlijke concurrentie met Nederlandse werknemers te voorkomen. Dit flankerend beleid zal worden ingevoerd op het moment dat het vrij verkeer van werknemers van kracht is. Dit kan per 1 maart als het aan van Hooff ligt, maar het is nu aan de Kamer om hier een beslissing over te nemen.

De behandeling van de Wet Minimum Loon staat op 27 februari gepland. Dit betekent dat de wijziging per 1 maart kan ingaan. Hierdoor wordt het mogelijk werkgevers die minder dan het minimumloon betalen een boete te geven en oneerlijke concurrentie zo veel mogelijk te voorkomen.

De Arbeidsinspectie heeft afspraken gemaakt met de organisaties van werkgevers en werknemers in de sectoren waar de werknemers uit de nieuwe lidstaten worden verwacht, onder andere de bouw en land- en tuinbouw. Afgesproken is dat werkgevers en werknemers vermoedens van wetsovertredingen of het niet naleven van algemeen verbind verklaarde CAO-afspraken kunnen melden bij een centraal meldpunt van de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie zal dan zo spoedig mogelijk een onderzoek instellen.

13 februari 2007

Helft werkgevers gebruikt internet voor werven personeel

51% Van alle bedrijven in Nederland gebruikt internet om personeel te werven. Van alle vacatures wordt 80% online uitgezet. Dit blijkt uit een onderzoek dat Totaljobs heeft gehouden onder 1100 HR-verantwoordelijken.

Het online werven wordt grotendeels ingezet door de wat grotere bedrijven, die veel vacatures hebben. Jongere HR-verantwoordelijken maken meer gebruik van online recruitment dan oudere collega's.

Een derde van de ondervraagden verhoogt het online recruitmentbudget en geeft daarmee minder geld uit aan advertenties in traditionele printmedia. Een kwart van de respondenten verwacht in 2007 meer te besteden aan de werving van personeel dan in 2006.

Zo'n 40% geeft aan dat zij voor personeelswerving in de toekomst meer gebruik zullen gaan maken van hun eigen netwerken. Netwerken is het sterkst groeiende kanaal voor personeelswerving. Ook zullen online netwerken zoals Hyves en Xing in worden gezet.

Werknemers krijgen studiebudget

Jacques Tichelaar, medeonderhandelaar van het regeerakkoord namens de PvdA, heeft bevestigd dat werknemers binnenkort een studiepotje voor omscholing en bijscholing krijgen.

Momenteel ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer dat de leerrechten moet regelen. PvdA en CDA zijn echter van mening dat dit voorstel tot enorme administratieve rompslomp voor hogescholen en universiteiten zal leiden. De invoering van de leerrechten werd eind vorig jaar al met een jaar uitgesteld tot 2008. Het is volgens Tichelaar nog niet duidelijk wanneer de nieuwe wet en de studievouchers voor werknemers zullen gaan gelden.

Het gaat sowieso om een fictief budget. Deze wordt pas actief als een werknemer daadwerkelijk een opleiding gaat volgen. Je kunt het zien als een soort van studievouchers die aan de bestaande levensloopregeling kunnen worden gekoppeld.

08 februari 2007

Coalitieakkoord bereikt

De fractievoorzitters van CDA, PvdA en ChristenUnie willen 'samen werken aan groei, duurzaamheid, respect en solidariteit'. Dit staat in het coalitieakkoord dat informateur Wijffels 7 februari heeft aangeboden aan het parlement.

Nu gaat de Koningin een formateur benoemen die kandidaten zoekt voor de posten in het nieuwe kabinet. Naar verwachting zal dit Balkenende zijn. Die schat in dat hij hiervoor 2 weken nodig zal hebben.

Kernpunten:
-Een actieve internationale en Europese rol, zodat Nederland een relevante en constructieve partner blijft in de wereld en in Europa.
-Een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie, om ook bij toenemende internationale concurrentie welvaart te waarborgen.
-Een duurzame leefomgeving, om de wereld beter achter te laten dan we haar aantroffen.
-Sociale samenhang, omdat ieder mens telt en we iedereen nodig hebben.
-Veiligheid, stabiliteit en respect, omdat die de basis zijn voor vertrouwen tussen mensen.
-Een slagvaardige en verbindende overheid die een bondgenoot is voor burgers, en een dienstbare publieke sector.

Lee hier de tekst van het coalitieakkoord.

Verdachten ICT-fraude opgepakt

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft onder leiding van het Functioneel Parket twee mensen aangehouden op verdenking van fraude met subsidies voor een opleiding om werklozen weer aan de slag te helpen.

Het betreft 2 bestuurders van inmiddels failliete opleidingsinstellingen. De twee worden verdacht van het aanvragen en verkrijgen van subsidie bij 2 verschillende bedrijven voor een en dezelfde automatiseringsopleiding. Hiermee zouden zij voor ongeveer 300.000 euro hebben gefraudeerd.

Het gaat om subsidies afkomstig van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De RWI keerde subsidie uit via de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers en het UWV vanuit het reïntegratiebudget.

De RWI heeft de SIOD in 2005 gemeld dat er fraude werd vermoed. Staatssecretaris Van Hoof heeft de Tweede Kamer destijds toegezegd de zaak te laten onderzoeken.

05 februari 2007

Europees jaar van gelijke kansen van start

De Europese Commissie heeft 2007 uitgeroepen tot Europees Jaar van Gelijke Kansen voor iedereen. Ze willen een einde maken aan onderscheid en discriminatie. Tevens is de bedoeling om de voordelen van diversiteit te benadrukken.

Dit jaar staat het vergroten van de kennis over en bewustwording van gelijke kansen centraal. De activiteiten zijn gericht op het terugdringen van discriminatie en het benadrukken van de voordelen van diversiteit.

Minister de Geus gaf tijdens een werkbezoek aan het Anti Discriminatie Bureau in Den Haag het startsein voor het Europees Jaar van Gelijke Kansen voor iedereen in Nederland. In Nederland zal de nadruk liggen op het vergroten van kennis en bewustwording. Daartoe zullen onder meer conferenties, workshops, een schooltoernee en een Gelijke Kansen Estafette worden georganiseerd. Er is een miljoen euro subsidie beschikbaar voor organisaties die gerichte projecten willen uitvoeren.

Meer informatie over het Europees Jaar van Gelijke Kansen vind je op www.agentschapszw.nl.

Werkgelegenheid Schiphol fors gegroeid

De werkgelegenheid op Schiphol is in 2006 toegenomen met zo'n 4000 arbeidsplaatsen. Vorig jaar steeg het aantal arbeidsplaatsen op Schiphol naar 61.000. Detoename van arbeidsplaatsen op Schiphol was nog nooit zo groot.

De groei wordt voornamelijk veroorzaakt door passagiersvervoer en afhandeling van vrachtvervoer. De werkgelegenheid op Schiphol groeit sneller gaat dan de landelijke werkgelegenheid.

02 februari 2007

Fiscale heffing bij eerder stoppen met werken?

Als het aan het nieuwe kabinet ligt, dan worden mensen die voor hun 65e stoppen met werken straks fiscaal bestraft. Wie voor zijn 65e stopt met werken moet een fiscale heffing gaan betalen. Degenen die echter na de pensioengerechtigde leeftijd blijft doorwerken, krijgt een belastingvoordeeltje.

Het CDA, PvdA en ChristenUnie hebben hierover in de kabinetsformatie een akkoord bereikt. De Telegraaf heeft dit vandaag bevestigd in een bericht, afkomstig van betrokkenen uit kringen rond de onderhandelingen.

De maatregel gaat in 2011 in en gaat niet gelden voor mensen die dan al met werken zijn gestopt. De heffing gaat enkel gelden voor AOW'ers met een aanvullend pensioen vanaf 15.000 euro per jaar. Het is de bedoeling dat de heffing hoger wordt naarmate iemand eerder met werken stopt. Het doel is uiteraard om de AOW ook in de toekomst betaalbaar te houden.

In het PvdA-verkiezingsprogramma was al een dergelijk plan opgenomen, dat iedere 65-plusser met een aanvullend pensioen van 15.000 euro of meer zou moeten meebetalen aan de AOW. Het effect zou zijn dat rijkere ouderen meebetalen aan de oudedagsvoorziening. Nu is dus als compromis gekozen voor een afgezwakte variant van het PvdA-plan.

Website voor multicultureel talent gelanceerd

Minister Van der Hoeven (OCW) heeft een website gelanceerd om aandacht te schenken aan talenten uit de multiculturele samenleving. Onze samenleving heeft behoefte aan bruggenbouwers en rolmodellen, aldus van der Hoeven.

De website heet getalenteerd.nl en ondersteunt de multiculturele talenten ook bij hun verdere carrière. Dit gebeurt via een netwerk van maatschappelijke organisaties en bedrijven.
Momenteel doen er aan het project al zo'n 50 talenten mee. Mensen kunnen zichzelf of anderen op de site aanmelden.