HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

06 juli 2007

Meer gehandicapten en chronisch zieken aan het werk

In vergelijking met voorgaande jaren hebben steeds meer mensen met een chronische ziekte of handicap een baan.

de arbeidsparticipatie van chronisch zieken nam tussen 2003 en 2005 toe van 31 naar 39%. Tegelijkertijd halveerde tussen 1999 en 2005 de tijd die deze mensen wegens ziekte verzuimden. Daarnaast daalde het aantal mensen dat volledig arbeidsongeschikt is van 78% in 1999 naar 67% in 2005.

Bovenstaande blijkt uit het Rapport Kerngegevens Maatschappelijke Situatie 2006, van het onderzoeksinstituut NIVEL. Dit rapport is door minister Donner (SZW) mede namens staatssecretaris Bussemaker van (VWS) naar de Tweede Kamer gestuurd. De situatie van 3500 mensen met een chronische ziekte of handicap van 15 jaar en ouder heeft als input voor het rapport gediend.

Donner is blij dat meer mensen met een chronische ziekte of handicap werken. Dit toont aan dat het beleid, om uit te gaan van wat mensen wél kunnen, werkt.

Het kabinet wil nog meer mensen met een chronische ziekte of handicap aan een baan helpen. Hiervoor zullen er bijvoorbeeld 10.000 brugbanen komen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Ook gaat het kabinet door met de campagne ‘Geknipt voor de juiste baan’, om werkgevers te overtuigen dat gedeeltelijk arbeidsgeschikten geschikte en gemotiveerde werknemers zijn.

Controle Arbeidsinspectie op illegale arbeid op kermissen

De komende tijd controleert de Arbeidsinspectie of kermisexploitanten gebruikmaken van illegale arbeid. Bij de controles wordt ook gekeken naar fraude met identiteitsbewijzen van werknemers.

Tot nu toe heeft de Arbeidsinspectie kermissen beperkt gecontroleerd. Daarbij is regelmatig fraude geconstateerd. Daarom voert de inspectie tot eind oktober 2007 uitgebreidere controles uit.

In Nederland exploiteren ongeveer 850 bedrijven kermisattracties. Het risico op inzet van illegale werknemers is in deze sector relatief groot vanwege het vele ongeschoold en zwaar werk, dat zich concentreert in piekperiodes.

De Arbeidsinspectie wil fraude met valse identiteitsbewijzen en de zogenoemde ‘look alike’ fraude (iemand gebruikt de papieren van een ander op wie hij lijkt), tegengaan. De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers kopieën bewaren van een geldig identiteitsbewijs van alle werknemers en of deze papieren echt zijn.

De Arbeidsinspectie bestrijdt illegale arbeid om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Bovendien kan illegale arbeid ertoe leiden dat legale werknemers werkloos raken of blijven en een beroep moeten doen op een uitkering.

Werkgevers die vreemdelingen zonder de benodigde werkvergunning laten werken, kunnen rekenen op een boete van 8.000 euro per illegale werknemer. Bij een 2e overtreding bedraagt de boete 12.000 euro. Wanneer werkgevers niet meewerken aan een inspectie, krijgen ze een boete van 8.000 euro.

Kabinet wil werkloze allochtone jongeren aan werk helpen

Met nieuwe initiatieven zoals regionale banenplannen en het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap, wil het kabinet de werkloosheid onder allochtone jongeren aanpakken.

Dit schrijft staatssecretaris Aboutaleb (SZW) aan de Tweede Kamer. Aboutaleb sluit met deze plannen aan op eerdere adviezen van de SER, om meer allochtone jongeren aan het werk te helpen. Ondanks de gunstige economische situatie hebben nog steeds te veel allochtone jongeren geen werk. De SER denkt dat dit komt omdat allochtone jongeren vaak een lager opleidingsniveau hebben. Om dit aan te pakken ontwikkelt het Kabinet een breed programma tegen taalachterstanden en schooluitval. Op de participatietop zijn afspraken gemaakt met gemeenten, werkgevers en werknemers om regionale banenplannen op te stellen, in samenwerking met het UWV en CWI.

Verder wil Aboutaleb meer aandacht voor sociale vaardigheden en sollicitatievaardigheden van allochtone jongeren. Verder wil hij de discriminatie op de arbeidsmarkt bestrijden. Het kabinet maakt een plan dat vooroordelen moet tegengaan en moet bijdragen aan positieve beeldvorming. Dit gebeurt in overleg met werkgevers en de allochtone gemeenschap.

04 juli 2007

Controle Arbeidsinspectie op veilig vakantiewerk

De komende maanden zal de Arbeidsinspectie bij ruim 600 bedrijven controleren of de aanwezige jonge vakantiekrachten wel onder veilige omstandigheden werken. Dit heeft de inspectiedienst vandaag aangekondigd.

De controle zal vooral plaatsvinden in de detailhandel, landbouw en horeca. Dit omdat er in die sectoren traditioneel veel jongeren werkzaam zijn in de zomermaanden, om wat bij te verdienen.

Doel
Het doel van de Arbeidsinspectie, een inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken, is om erachter te komen of werkgevers wel voldoende letten op de werkende kinderen en jongeren. Deze jongeren lopen meer risico's dan oudere werknemers, omdat ze vaak onervaren en speels zijn.

Vorige controles
De controle van vorige zomer wees uit dat bij een kwart van de gecontroleerde bedrijven iets mis was met de werksituatie van vakantiekrachten. Wel was dit een forse verbetering ten opzichte van voorgaande jaren, toen telkens zo'n 45% van de bezochte werkgevers in overtreding was.

Gevaarlijk werk
Bepaalde werkzaamheden, zoals gevaarlijk en zwaar lichamelijk werk, mogen ze niet doen. In de vakantieperiode is er regelmatig sprake van gebrekkig toezicht, meestal vanwege een magere bezetting.

De Arbeidsinspectie heeft dit jaar in de landbouw bijzondere aandacht voor pluimveeslachterijen. Volgens een woordvoerster zijn er namelijk signalen binnengekomen dat daar meerdere jongeren aan het werk gaan. Aangezien kinderen niet in een een industriële omgeving mogen werken, en in slachterijen staan nogal wat machines staan, is de Arbeidsinspectie geinteresseerd in welke werzaamheden de jongeren daar dan uit gaan voeren.

In de horeca werkt de dienst dit jaar voor het eerst samen met de Voedsel en Waren Autoriteit. Op die manier wordt voorkomen dat horeca-ondernemers onnodig van hun werk worden gehouden, omdat ze verschillende inspectiediensten over de vloer krijgen.

03 juli 2007

Herbeoordeling 45 - 50 jarigen

Mensen met een WAO-, WAZ-, of Wajong-uitkering die op 1 juli 2004 tussen 45 en 50 jaar oud waren, kunnen een herziening van hun eerdere herbeoordeling aanvragen. Dit is door Kabinet-Balkenende IV besloten.

In 2004 werd gestart met de herbeoordeling van alle (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 50 jaar. De hoofddoelstelling was toen om zo veel mogelijk mensen te laten participeren in het arbeidsproces. Hiervoor werden twee maatregelen ingezet: het herbeoordelen van arbeidsongeschikten met toepassing van strengere regels en het stimuleren van re-integratie.

De doelstelling om zo veel mogelijk mensen te laten participeren in het arbeidsproces, is door het nieuwe kabinet overgenomen. Echter, de keuringsregels voor de doelgroep 45-50-jarigen zijn versoepeld.

Consequenties
Voor circa 23.000 (deels) arbeidsongeschikten (herbeoordeeld volgens de ‘strenge’ criteria) wordt de uitkering herzien. Zij hebben hierover een brief gekregen. Men kan er ook voor kiezen om de uitkering níet te laten herzien, of men kan een nieuwe medische beoordeling aanvragen.

Voor de werkgever kan dit betekenen dat de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker op grond van de nieuwe uitkomst meer of minder uren gaat werken. De hierdoor stijgende of dalende salariskosten komen voor de rekening van de werkgever en gewijzigde uitkeringskosten voor die van het UWV.