HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

15 oktober 2007

Afspraken tussen wg en wn over verzuim werpt vruchten af

De afspraken die werkgevers en werknemers onderling hebben gemaakt over veiliger werk en het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid hebben goede resultaten opgeleverd. Ook is het arbobeleid duidelijk verbeterd.

Dit blijkt uit de evaluatie van het Beleidsprogramma Arboconvenanten nieuwe stijl 1999-2007. Deze is afgelopen week door minister Donner van SZW naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het doel van het beleidsprogramma is om werkgevers en werknemers te stimuleren om in sectoren arbobeleid op maat te ontwikkelen: beleid dat rekening houdt met specifieke omstandigheden en risico’s in een bedrijfstak. Werkgevers en werknemers hebben in de convenanten concrete afspraken gemaakt om het werk veiliger te maken, ziekteverzuim terug te dringen en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. De overheid subsidieerde de uitvoering van convenanten en bood aanvullende ondersteuning.

Het ziekteverzuim in sectoren met een zogeheten arboconvenant daalde tussen 1999 en 2005 met 28%, en in de overige sectoren met 11%. De extra daling van het verzuim in sectoren met een convenant scheelt die sectoren 450 miljoen euro per jaar.

Bovendien zijn sectoren met een convenant meer dan voorheen bereid om hun arbeidsomstandigheden te verbeteren, en hebben ze meer maatregelen getroffen tegen arbeidsrisico's zoals RSI, werkdruk en agressie en geweld.

Het beleidsprogramma voorzag oorspronkelijk in 20 convenanten. Over de periode 1999-2007 zijn uiteindelijk 69 convenanten gesloten in 55 sectoren, waarin 52% van de beroepsbevolking werkzaam is.

Minster Donner is tevreden met het resultaat van het beleidsprogramma, zo schrijft hij in zijn begeleidende brief aan de Tweede Kamer. Wel maakt hij dekanttekening dat voorzichtigheid is geboden bij de uitleg van de resultaten. De extra daling van het ziekteverzuim komt niet aantoonbaar uitsluitend door de convenanten. Mogelijk spelen ook verschillen tussen sectoren in regels en economische omstandigheden een rol.

Het beleidsprogramma werd eind 1998 in gang gezet en vervolgens in 2002 verlengd. Per 1 juli 2007 is het programma beëindigd, een half jaar na invoering van de nieuwe Arbowet die de verantwoordelijkheid voor de invulling van arbobeleid legt bij werkgevers en werknemers (zie http://www.arbonieuwestijl.nl/).