HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

30 mei 2007

Veel stress op hogescholen

Een kwart van de hogescholen doet te weinig tegen werkstress en de gevaren van RSI door werk met computers. De hogescholen doen het wel beter dan enkele jaren geleden. Dit maakte de Arbeidsinspectie gisteren bekend, naar aanleiding van een aantal inspecties.

1 op de 6 werknemers bij hogescholen loopt volgens de Arbeidsinspectie meer kans op klachten met de gezondheid als gevolg van stress. De volgende stressfactoren spelen een rol:
- inspannend en veel werk met veel contacten,
-overwerk
-beperkte carrièremogelijkheden
-te weinig voorlichting over het voorkomen van RSI/CANS-klachten
-de vele vernieuwingen in het onderwijs
Een combinatie van deze zaken veroorzaakt volgens de Arbeidsinspectie werkstress.

Volgens de Arbeidsinspectie zijn de gezondheidsrisico's voor werknemers wel verminderd de afgelopen jaren.De Arbeidsinspectie constateert verder dat hogescholen wel veel hebben geïnvesteerd in goede stoelen, bureaus en computers.

Aangezien ik zelf werkzaam ben bij de Hogeschool Utrecht, trok dit bericht speciaal mijn aandacht. Alhoewel bij ons net zo goed sprake is van werkdruk, piekbelasting en overwerk, kan ik toch zeggen dat we veel aandacht aan deze zaken besteden. Zo is het sinds kort bijvoorbeeld niet meer toegestaan om langer dan 8 uur per dag te werken. Verder is de voorlichting over RSI/CANS goed geregeld vanaf de indiensttreding, en worden er werkplekinstellingen en -onderzoeken gedaan.

27 mei 2007

Deeltijdwerk in de bijstand beloond

Alleenstaande ouders die afhankelijk zijn van bijstand worden beloond als zij zoveel mogelijk aan de slag zijn in een deeltijdbaan. Het gaat om een proef die gaat lopen in 15 steden.

Dit is vrijdag door het kabinet besloten, op voorstel van staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken. Ouders kinderen tot 16 jaar, moeten minimaal 372 euro per maand verdienen met eigen werk. Het inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau en ze komen vervolgens in aanmerking voor een extraatje van maximaal 66 euro per maand.

Alleenstaande ouders in de bijstand met een deeltijdbaan zijn dan ook niet langer verplicht om (verder) te solliciteren of mee te doen aan een re-integratietraject.

Uit de proef, die in september van start gaat, moet blijken of het extraatje in 2009 algemeen beleid gaat worden.

23 mei 2007

Fraude in horeca Utrecht en Amersfoort

Een aantal horecabedrijven in Utrecht en Amersfoort is beboet, omdat zij vreemdelingen in dienst hadden die niet over de juiste papieren beschikten. In totaal bedroegen de boetes 400 duizend euro.

Illegale arbeid
Bij een kwart van de bezochte bedrijven in Utrecht was sprake van illegale arbeid. In Amersfoort lag dat percentage op 22. Dit is in beide gevallen hoger dan gemiddeld bij eerdere controles in andere delen van het land. Van de 50 vreemdelingen die zonder geldige papieren aan het werk waren verbleven er 29 illegaal in ons land. Zij zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie in afwachting van hun uitzetting.

Controles
Bovenstaande kwam aan het licht tijdens controles door het Horeca Interventieteam Utrecht en Amersfoort. Daarin werkte de Arbeidsinspectie samen met de Belastingdienst, het UWV, de politie en de gemeentes Utrecht en Amersfoort. De controles vonden vorig jaar plaats, van april tot december. Daarbij werden 160 bedrijven bezocht, waar 50 illegaal tewerkgestelde vreemdelingen werden aangetroffen.

Doelstelling
Doelstellig van de controles was het tegengaan van zwart werk, belasting- en premiefraude, uitkeringsfraude, overtredingen van horecavergunningen en overtredingen van bijzondere wetten. Ook vreemdelingentoezicht en het naleven van de identificatieplicht voor werknemers op de werkplek hoorden daarbij. Signalen van illegale huisvesting zijn doorgegeven aan bevoegde instanties. Misstanden op het gebied van voedselveiligheid aan de Voedsel- en Warenautoriteit.

Werken en uitkering
Bij de controles zijn 38 personen aangetroffen die een bijstandsuitkering ontvingen. In 8 gevallen is die uitkering beëindigd. Daarnaast zijn er 20 personen aangetroffen die aan het werk waren terwijl ze ook een uitkering van het UWV ontvingen. Uit nader onderzoek van het UWV moet blijken in hoeverre hier sprake is van fraude.

De opbrengst van de Belastingdienst wordt pas later duidelijk; er loopt nog onderzoek naar geconstateerde overtredingen. De resultaten hiervan zullen in de loop van dit jaar bekend worden.

21 mei 2007

Arbeidsinspectie treft overtredingen aan bij helft gecontroleerde bedrijven

Bij de helft van de controles van de Arbeidsinspectie was vorig jaar iets mis met de werkomstandigheden. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Arbeidsinspectie over 2006.

De Arbeidsinspectie heeft in 2006 in totaal zo’n 38.000 inspecties en onderzoeken uitgevoerd. Hiervan waren 1.400 het gevolg van klachten van werknemers. Ruim 2.100 gingen over ongelukken op het werk.

Verslag
Uit het verslag blijkt dat vooral in de bouw het werk nog steeds riskant is. De branche doet veel aan voorlichting, maar in de praktijk gebeuren nog veel ongelukken. De helft van de ongevallen wordt veroorzaakt door falend bouwmanagement: gebrekkig toezicht, slechte communicatie en onvoldoende inschatting van risico’s.

Overtredingen
De meeste overtredingen hadden te maken met onveilige machines, gereedschappen en installaties. Ook waren werkplekken vaak niet goed ingericht, werd er onveilig gewerkt met gevaarlijke stoffen of hadden bedrijven de risico’s onvoldoende in kaart gebracht.

Meer controles
De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar de controles op illegale arbeid fors uitgebreid: van 8.600 in 2005 naar ruim 11.000 in 2006. Bij 2.500 inspecties bleek bij één of meer werkgevers sprake te zijn van illegale arbeid. Hierbij waren in totaal bijna 5.500 illegale werknemers betrokken. Bij hercontroles gingen vorig jaar minder bedrijven opnieuw in de fout (26 procent tegenover 31 procent in 2004).

Illegale arbeid
De meeste illegale arbeid werd gevonden in de detailhandel. Daarna volgen horeca, bouw, uitzendbranche en in mindere mate de land- en tuinbouw. De inspectie controleert gericht op plaatsen waar het risico op overtredingen het grootst is. Daarom zijn er veel verbouwingen van particulieren geïnspecteerd en lag in de horeca de nadruk op de Chinese restaurants.

Ook in 2007 gaan deze inspecties door. In de uitzendbranche richt de inspectie zich dan vooral op uitzendbureaus zonder branchecertificaat. Zij werken namelijk twee keer zo vaak met illegale werknemers.

Open grenzen
Door het opengaan van de grenzen voor werknemers uit onder meer Polen sinds 1 mei van dit jaar, verwacht de Arbeidsinspectie in 2007 minder illegale arbeid aan te treffen. Door het vrije verkeer van werknemers kunnen mensen uit de nieuwe lidstaten van de EU aan de slag zonder dat hun werkgever een vergunning hoeft te hebben.

Werkgevers betalen bij UWV evenveel premie vanaf 2008

Vanaf 1 januari 2008 betalen alle werkgevers die verzekerd zijn bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een gelijke premie voor de lopende WAO-uitkeringen.

Er was al een tijd bekend dat de Pemba-regeling zou worden afgeschaft. Deze houdt in dat de hoogte van de premie voor een werkgever afhangt van het aantal van zijn werknemers dat in de WAO is gekomen.

Het wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de afschaffing van de Pemba regelt, is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel regelt verder dat er geen premiedifferentiatie komt voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), de opvolger van de WAO.

Het vorige kabinet besloot de Pemba voor de WAO af te schaffen en zo’n regeling niet te treffen voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in de WIA. Dat besluit is overgenomen in het coalitieakkoord van het huidige kabinet. Met dit wetsvoorstel werkt het kabinet dit deel van het coalitieakkoord nu uit.

15 mei 2007

Werkloosheid sterk gedaald

Het aantal werklozen is in alle leeftijdsgroepen gedaald. In de periode februari-april telde Nederland ongeveer 357.000 werklozen. Dat zijn er 17.000 minder dan in het eerste kwartaal van 2007. Deze resultaten blijken uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van vandaag.

In de groep 25- tot 44-jarigen deed zich de grootste daling van het aantal werklozen voor. In deze leeftijdsgroep nam de werkloosheid in een jaar tijd af met 55.000, ofwel 4,1%. In de periode februari-april bedroeg het aantal werklozen in deze categorie 161.000 personen.

De werkloosheid is sinds februari-april 2003 niet meer zo laag geweest, aldus het CBS.
In de afgelopen periode was 5% van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit nog 6%.

Alle cijfers zijn gecorrigeerd voor het seizoen.

14 mei 2007

Maatwerk op arbogebied zorgt voor veiliger werken en minder verzuim

Intensieve samenwerking tussen werkgevers en werknemers op arbogebied werpt haar vruchten af. Werkgevers en werknemers maken samen afspraken die passen bij een sector of onderneming en goed aansluiten op de praktijk. Door maatwerk verbeteren de arbeidsomstandigheden, zodat werknemers gezond en veilig kunnen werken. In sectoren met een convenant daalt het ziekteverzuim sneller dan in sectoren zonder convenant.

Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage 2006-2007 Arboconvenanten, Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen en Versterking Arbeidsveiligheid, die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Voortgangsrapportage schetst de in 2006 en 2007 behaalde resultaten van deze drie programma’s voor betere arbeidsomstandigheden en minder verzuim, compleet met een lijst van goede praktijkvoorbeelden. De programma’s lopen dit jaar af.

De gekozen samenwerking wordt gezien als een voorloper van de nieuwe arbowet die sinds 1 januari 2007 van kracht is. Die geeft werkgevers en werknemers (nog) meer mogelijkheden om samen afspraken te maken over hoe werknemers zo veilig en gezond mogelijk hun werk kunnen doen (www.arbonieuwstijl.nl).

In totaal zijn er 69 convenanten afgesloten. Daarvan zijn er 39 afgerond en eindigt de rest uiterlijk per 1 juli 2007. De convenanten bevatten bijvoorbeeld afspraken over het verminderen van arbeidsrisico’s, zoals agressie en geweld, werkdruk en stoffen die allergie (kunnen) veroorzaken. In 19 van de 69 convenanten staan afspraken over re-integratie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Een goed praktijkvoorbeeld is het convenant voor de grafische industrie. Hiermee is een servicepunt opgezet dat werkgevers helpt hun werknemers die door ziekte of handicap zijn uitgevallen weer (elders) aan het werk te krijgen. In totaal vallen 55 sectoren en 53 procent van de werkzame beroepsbevolking onder een convenant.