HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

11 december 2007

Wetsvoorstel om re-integratie vanuit ziektewet te bevorderen door Eerste Kamer heen

In 2008 gaan scherpere regels gelden voor de re-integratie van mensen met een ziektewetuitkering. Deze aangescherpte regels moeten hen stimuleren om zo snel en veel mogelijk weer aan de slag te gaan.

Dit is de kern van het Wetsvoorstel zieke vangnetters (met name uitzendkrachten) van minister Donner (SZW), waarmee de Eerste Kamer heeft ingestemd. Het wetsvoorstel geeft duidelijker aan wat mensen in de ziektewet en het UWV moeten doen op het gebied van re-integratie.

Mensen die in de ziektewet zitten hebben meestal geen werkgever meer die hun doorbetaalt én hen kan helpen weer aan de slag te gaan. Het UWV betaalt in dat geval niet alleen het ziekengeld tijdens de eerste twee ziektejaren, maar gaat meestal ook over verzuimbegeleiding en re-integratie. Je kunt hierbij denken aan uitzendkrachten, werklozen en werknemers met een tijdelijk contract. Mensen die in de ziektewet zitten, komen relatief vaker dan zieke werknemers in vaste dienst in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), na afloop van 2 ziektejaren.

Voor de beoordeling of iemand een ziektewetuitkering krijgt is straks van belang of hij de gewone werkzaamheden nog kan doen die kenmerkend zijn voor zijn functie. Ook moet het UWV aan het einde van de 2 jaar ziekte een re-integratieverslag opstellen.

Nu is het nog zo dat deze mensen een volledig beroep doen op de ziektewet als ze slechts een specifiek deel van hun werk niet meer kunnen doen. Er wordt dan niet gekeken of ze andere onderdelen van het werk nog wel kunnen doen.

Bevengenoemde wijzigingen gelden alleen voor nieuwe gevallen. Het wetsvoorstel treedt in werking op 1 januari 2008, met uitzondering van het artikel (artikel IIA) dat wijzigingen betreft voor zieke werklozen. Dit treedt zo spoedig mogelijk in werking, op een nader te bepalen tijdstip.

Wetsvoorstel eenmalige gegevensuitvraag goedgekeurd

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor eenmalige gegevensuitvraag. Daarmee hoeven mensen die zich inschrijven voor werk of een uitkering straks nog maar één keer gegevens te verstrekken.

Het wetsvoorstel was een initiatief van staatssecretaris Aboutaleb (SZW). Als een klant bijvoorbeeld aan het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) zijn opleiding en werkervaring heeft gemeld, hoeft hij die gegevens later niet meer te verstrekken aan het UWV of de gemeente.

Per januari 2008 wordt het Digitaal Klantdossier (DKD) in gebruik genomen. Het DKD is een belangrijke eerste stap waardoor burgers minder vaak hun gegevens hoeven te verstrekken. Via het DKD wisselen het UWV, CWI, en gemeenten elektronisch werk- en inkomensgegevens van hun klanten met elkaar uit. Zo hoeven de verschillende instanties niet steeds dezelfde gegevens op te vragen bij de burger. Ook kunnen burgers een deel van hun gegevens via internet inzien en aanpassen waar nodig.

De klant kan straks door middel van het DKD vanuit huis een bijstands- of WW-uitkering aanvragen. De aanvraagformulieren zijn deels vooringevuld met gegevens die over de klant al bekend zijn. N.B.: Het wordt met het DKD voor burgers niet makkelijker om een uitkering te krijgen, maar wel om een aanvraag in te dienen.
(Leuker konden ze het niet maken, wel makkelijker ;-D).

05 december 2007

Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen komt eraan

Al eerder heb ik hierover geschreven, want al een tijdje wordt er gesproken over zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen. Nu lijkt het er echt aan te komen.

Minister Donner heeft voorgesteld om vrouwelijke zelfstandigen een wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken te geven. De ministerraad gaat akkoord met Donners voorstel.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De beoogde invoeringsdatum is 1 juli 2008.

De hoogte van de uitkering uit de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) hangt af van de inkomsten van de zelfstandige in het jaar voor de uitkering wordt uitgekeerd. De uitkering bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon (1.317 euro bruto per maand).

Het doel van de regeling is de bescherming van moeder en kind. Veel vrouwelijke zelfstandigen maken geen gebruik van de bestaande mogelijkheid om zich te verzekeren tegen inkomensverlies door zwangerschap en bevalling. Deze verzekering kent een aantal beperkingen. De verzekering is alleen af te sluiten in combinatie met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook kennen veel verzekeraars een wachttijd van 2 jaar.

De nieuwe regeling vermindert de financiële noodzaak voor zelfstandigen om tijdens de zwangerschap lange tijd door te werken en na de bevalling weer snel te beginnen.

De regering heeft op grond van internationale verplichtingen geen plicht om met een regeling te komen voor zwangere zelfstandigen. Dit is al eerder door de rechter vastgesteld.

De regeling geldt ook voor de meewerkende echtgenoot van een zelfstandige. De wet wordt uitgevoerd door de UWV en betaald uit de algemene middelen.

Europees Jaar van de Gelijke Kansen verdient aandacht

Het Europees Jaar van Gelijke Kansen voor Iedereen heeft gezorgd voor aandacht voor discriminatie in ons land en dat is geen overbodige luxe. Het is namelijk zo dat slechts de helft van de Nederlandse burgers zijn rechten kent bij discriminatie of intimidatie.

Dit gaf minister Donner (SZW) aan bij de afsluiting van het Europees Jaar van Gelijke Kansen in Den Haag. De cijfers blijken uit de Eurobarometer- een enquête van de Europese Commissie.

Het Europees Jaar van Gelijke Kansen voor Iedereen, uitgeroepen door de Europese Commissie, stond in het teken van het vergroten van de bewustwording over gelijke kansen.

Het Europees Jaar van Gelijke Kansen is voor Donner succesvol geweest. Middels allerlei activiteiten is het belang van het onderwerp steeds onderstreept. Het Jaar van Gelijke Kansen heeft gezorgd voor aandacht voor discriminatie, maar ook voor de voordelen van diversiteit, de verschillen tussen mensen.

Overeenkomst tussen Nederland en Tsjechie over tegengaan sociale fraude

Nederland en Tsjechië gaan samen grensoverschrijdende fraude op sociale zekerheidsgebied aanpakken.

Op 28 november jl. hebben minister Donner (SZW) en de Tsjechische minister van Arbeid en Sociale Zaken Necas hierover in Praag een overeenkomst ondertekend. De overeenkomst geeft de gemaakte afspraken weer over het bestrijden van illegale arbeid en werken, zonder belastingen en sociale premies te betalen.

Nederland krijgt meer mogelijkheden om misbruik van de bijstand na te gaan. Tsjechië gaat bijvoorbeeld desgevraagd gegevens verstrekken over eventueel vermogen dat mensen in de bijstand in dat land hebben.

De afspraken met de Tsjechen hangen samen met het opheffen van de beperkingen, per 1 mei 2007, voor werknemers uit de Midden- en Oost-Europese landen die in 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden. Nederland maakt met deze landen nu afspraken om zwart of illegaal werk en misbruik van sociale voorzieningen in Nederland te voorkomen.

Nederland bereikte vorig jaar reeds overeenstemming met Slowakije. Met Polen, Roemenië en Bulgarije lopen gesprekken. Let op, want Nederlandse werkgevers hebben voor werknemers uit beide laatste landen (sinds 1 januari 2007 lid van de EU) overigens nog wel een werkvergunning nodig.

Donner wil meer poortwachterscentra

Minister Donner (SZW) heeft afgelopen maandag bekend gemaakt dat hij de oprichting van meer poortwachterscentra gaat stimuleren.

Het doel van de poortwachterscentra is om mensen tijdig van werk naar werk te helpen. Momenteel zijn er al 5 poortwachterscentra in Nederland. In de centra werken bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren regionaal samen. Dit moet voorkomen dat werknemers die ziek zijn of werkloos worden, in een uitkering terechtkomen.

Donner geeft het Werkgeversforum een subsidie van 3 miljoen euro om meer poortwachtercentra op te richten. Het gaat om een eenmalige startsubsidie voor de periode 2008-2009. Het Werkgeversforum kan met de subsidie maximaal 30 nieuwe centra opzetten. Deze centra kunnen vervolgens na 2009 financieel zelfstandig opereren.

Met de steun geeft Donner invulling aan een afspraak op de Participatietop in juni 2007 om de regionale samenwerking bij arbeidsbemiddeling te verbeteren.