HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

22 oktober 2007

Open grenzen weerhoudt werkgevers niet van aannemen illegalen

De kans bestaat dat werkgevers illegale werknemers in dienst zullen blijven nemen, ook al gaan de grenzen voor werknemers uit andere landen (verder) open.

Minister Donner van SZW schrijft dit in een brief naar de Tweede Kamer. Hij baseert zich hierbij op een onderzoek onder werkgevers over de naleving van de Wet arbeid vreemdeling (Wav), dat ook naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De belangrijkste reden voor een werkgever om een illegale werknemer in te zetten is het financiële motief. Illegalen zijn goedkoop en werken harder. Werkgevers schakelen ook illegale werknemers in omdat zij naar eigen zeggen moeilijk op een legale manier aan personeel kunnen komen. Controle op illegale werknemers en het uitdelen van boetes blijft daarom belangrijk.

Het onderzoek van Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van het ministerie dateert uit 2006, van voordat de grenzen opengingen voor werknemers uit verschillende landen in Midden- en Oost-Europa. Destijds moesten werkgevers nog een tewerkstellingsvergunning (twv) aanvragenvoor die werknemers uit onder meer Polen. Sinds 1 mei 2007 is er vrij werknemersverkeer voor inwoners uit deze landen. Meer dan 7000 werkgevers hebben aan het onderzoek meegedaan. De centrale vraag was waarom werkgevers wel of niet de Wet arbeid en vreemdeling zouden overtreden. Het onderzoek geeft vooral weer wat werkgevers denken en niet (altijd) wat ze werkelijk doen.

In dit onderzoek is onder andere gekeken hoe vaak werkgevers illegale werknemers in dienst nemen. Een grove schatting komt uit op 9% van het aantal werkgevers; in 2004 zou dit 11% zijn. Minister Donner geeft in de brief aan de Tweede Kamer echter aan dat onderzoek naar overtreding van de Wet arbeid en vreemdeling moeilijk is. Cijfers zijn op dit punt daarom niet zo betrouwbaar. Donner gaat bekijken hoe de naleving van de Wav beter onderzocht kan worden. Hij zal de Tweede Kamer hierover informeren.

Ongeveer driekwart van de respondenten verwacht dat, wanneer de overheid niet zou handhaven, bijna alle werkgevers met buitenlandse werknemers zouden werken, zonder een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Een op de drie werkgevers denkt wel dat de kans op een boete meeweegt bij het al dan niet inschakelen van illegalen.

Dit geeft aan dat controle van de Arbeidsinspectie en het uitdelen van boetes belangrijk zijn. De Arbeidsinspectie is de afgelopen jaren flink uitgebreid, en het aantal controles ook. De maximale boete voor werkgevers is in 2005 flink verhoogd en bedraagt nu € 8.000 per illegale werknemer.

Het ministerie start samen met het CWI en de Arbeidsinspectie een voorlichtingscampagne. dit omdat uit het onderzoek naar voren kwam dat de kennis bij werkgevers over de Wav erg uiteen loopt, en soms nog erg minimaal is.

Fusie UWV en CWI per 1 januari 2009

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zullen met ingang van 1 januari 2009 gaan fuseren. Doel van de fusie is om mensen nog beter en sneller aan de slag te helpen.

De ministerraad heeft, op voorstel van minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb van SZW, ingestemd met de fusie en het opzetten van de plaatselijke loketten. De bewindslieden lichten dit besluit toe in een brief aan de Tweede Kamer bij de kabinetsreactie op de evaluatie van Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI).

Binnenkort wordt al een begin gemaakt met de samenwerking. Nog dit jaar gaan gemeenten, CWI en UWV namelijk loketten; zogeheten Locaties Werk en Inkomen, opzetten. Die bieden, anders dan nu, één aanspreekpunt voor werkzoekenden en (lokale) werkgevers, op het gebied van werk en alles wat daarmee te maken heeft. Deze één-loketbenadering, geïntegreerde dienstverlening en het verkleinen van de keten moeten zorgen voor een verdere stroomlijning van de dienstverlening.

Met de één-loketbenadering kunnen werkgevers en werkzoekenden sneller en beter worden geholpen. Betere samenwerking en minder overlap van taken leiden bovendien tot de besparingen zoals in het coalitieakkoord zijn afgesproken. Deze lopen naar verwachting op van 74 miljoen euro in 2009 tot 190 miljoen euro per jaar na 2011. Deze besparingen zullen ook weer tot moeilijke keuzes leiden; zo verwachten UWV en CWI zelf dat door de fusie er tot 2012 ongeveer 1500 arbeidsplaatsen verdwijnen, op een totaal van 19675 nu.

De afgelopen tijd is er geëxperimenteerd met het opzetten van één loket, waarbij de ervaringen positief zijn. De uitstroom vanuit de WW naar werk bleek bijvoorbeeld 8% hoger dan in plaatsen zonder een dergelijke samenwerking. De geïntegreerde dienstverlening in de Locaties Werk en Inkomen bouwt daarom voort op deze positieve ervaring.

15 oktober 2007

Meer vaderschapsverlof kán volgens Raad van State juridisch bekeken

Al een tijdje maken GroenLinks en de FNV zich hard voor 2 weken betaald vaderschapsverlof. De Raad van State, de belangrijkste adviseur van het kabinet, stuit niet op juridische bezwaren.

De initiatiefwet van GroenLinks is gericht op 2 weken kraamverlof voor de vaders na de bevalling, op kosten van de werkgever. Momenteel hebben vaders recht op 2 dagen betaald verlof.

De initiatiefwet spreekt een hoop papa's aan, zo blijkt uit de 'Super-papa-petitie' die op Internet door 2500 mannen is getekend. Deze petitie is afgelopen vrijdag overhandigd aan staatssecretaris Aboutaleb van SZW.

De SP steunt het initiatief van GroenLinks, PvdA is gematigd positief. PvdA wil eerst het onbetaalde ouderschapsverlof goed geregeld zien. Hiermee wordt gedoeld op uitbreiding van het ouderschapsverlof van 13 naar 26 weken.

Ter vergelijking: Kersverse vaders hebben het in 9 Europese landen beter dan in Nederland. Portugal staat bovenaan, met 20 dagen betaald verlof. Dit blijkt uit de Emancipatiemonitor van 2006.

Afspraken tussen wg en wn over verzuim werpt vruchten af

De afspraken die werkgevers en werknemers onderling hebben gemaakt over veiliger werk en het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid hebben goede resultaten opgeleverd. Ook is het arbobeleid duidelijk verbeterd.

Dit blijkt uit de evaluatie van het Beleidsprogramma Arboconvenanten nieuwe stijl 1999-2007. Deze is afgelopen week door minister Donner van SZW naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het doel van het beleidsprogramma is om werkgevers en werknemers te stimuleren om in sectoren arbobeleid op maat te ontwikkelen: beleid dat rekening houdt met specifieke omstandigheden en risico’s in een bedrijfstak. Werkgevers en werknemers hebben in de convenanten concrete afspraken gemaakt om het werk veiliger te maken, ziekteverzuim terug te dringen en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. De overheid subsidieerde de uitvoering van convenanten en bood aanvullende ondersteuning.

Het ziekteverzuim in sectoren met een zogeheten arboconvenant daalde tussen 1999 en 2005 met 28%, en in de overige sectoren met 11%. De extra daling van het verzuim in sectoren met een convenant scheelt die sectoren 450 miljoen euro per jaar.

Bovendien zijn sectoren met een convenant meer dan voorheen bereid om hun arbeidsomstandigheden te verbeteren, en hebben ze meer maatregelen getroffen tegen arbeidsrisico's zoals RSI, werkdruk en agressie en geweld.

Het beleidsprogramma voorzag oorspronkelijk in 20 convenanten. Over de periode 1999-2007 zijn uiteindelijk 69 convenanten gesloten in 55 sectoren, waarin 52% van de beroepsbevolking werkzaam is.

Minster Donner is tevreden met het resultaat van het beleidsprogramma, zo schrijft hij in zijn begeleidende brief aan de Tweede Kamer. Wel maakt hij dekanttekening dat voorzichtigheid is geboden bij de uitleg van de resultaten. De extra daling van het ziekteverzuim komt niet aantoonbaar uitsluitend door de convenanten. Mogelijk spelen ook verschillen tussen sectoren in regels en economische omstandigheden een rol.

Het beleidsprogramma werd eind 1998 in gang gezet en vervolgens in 2002 verlengd. Per 1 juli 2007 is het programma beëindigd, een half jaar na invoering van de nieuwe Arbowet die de verantwoordelijkheid voor de invulling van arbobeleid legt bij werkgevers en werknemers (zie http://www.arbonieuwestijl.nl/).

Banenzoektocht Aboutaleb en Donner

dnMinister Donner en staatssecretaris Aboutaleb van SZW houden van oktober t/m december 6 regionale arbeidsmarktbijeenkomsten.

De bewindslieden maken op deze bijeenkomsten afspraken met gemeenten, werkgevers, scholen en regionale instanties (zoals Kamer van Koophandel, UWV en CWI) om mensen in de regio beter aan het werk te helpen en de vele catures sneller te vervullen. De afspraken worden vastgelegd in een intentieverklaring.

Het kabinet heeft met sociale partners en gemeenten in het project ‘Iedereen doet mee’ landelijk afgesproken om de komende jaren 200.000 mensen die moeilijk aan een baan komen extra aan het werk te helpen. Op de regiobijeenkomsten worden de landelijke afspraken van het project ‘Iedereen doet mee’ uitgewerkt.

‘Werkgevers, werknemers en de instanties moeten samen zorgen voor banen en het opvullen van vacatures. Er staan nu nog te veel mensen langs de kant en werkgevers kunnen soms moeilijk mensen vinden. Het kabinet kan alleen de voorwaarden scheppen voor een goede aanpak’, aldus minister Donner.

De eerste regiobijeenkomst is vandaag in de regio Sittard-Geleen. Hier sluit het aanbod van arbeid en de vraag van werkgevers niet altijd goed op elkaar aan. De werkloosheid ligt wat hoger en de regio vergrijst sneller dan in de rest van Nederland. Vandaag werd in Sittard-Geleen daarom een mobiliteitscentrum geopend dat werkzoekenden helpt bij de zoektocht naar een nieuwe baan. Hierin werken UWV, CWI, re-integratiebureaus en uitzendorganisaties nauw samen.

De eerstvolgende regiobijeenkomst vindt plaats op 12 november in Terneuzen.Uitgebreide informatie over het project ‘Iedereen doet mee’ is te vinden op www.szw.nl, onder ‘Nieuwsberichten’ op ‘Actueel’.