HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

25 februari 2011

Werkloosheid weer iets gedaald

Het UWV en CBS maakten dit bekend.
- In januari minder dan 400 duizend werklozen
- Sinds de top begin vorig jaar bijna 5 duizend werklozen per maand minder
- Lichte stijging aantal werkzoekenden
- Aantal WW-uitkeringen met bijna 12 duizend toegenomen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in januari 2011 uit op 398 duizend personen. Dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is in januari weer gedaald. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal WW-uitkeringen als het aantal werkzoekenden in de eerste maand van 2011 vergeleken met een maand geleden is toegenomen.

Werkloosheid verder gedaald
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in januari met 3 duizend personen afgenomen. Hierdoor kwam het aantal werklozen onder de 400 duizend. Dat is voor het eerst sinds augustus 2009. In dat jaar nam de werkloosheid nog voortdurend toe. Het aantal werklozen daalt nu bijna een jaar. Vanaf maart 2010 is de gemiddelde daling bijna 5 duizend per maand. Deze daling komt geheel voor rekening van personen jonger dan 45 jaar. Het aantal werklozen onder 45-plussers laat in dezelfde periode geen duidelijke toe- of afname zien.

Vooral toename jonge werkzoekenden
Bij UWV WERKbedrijf nam het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in januari toe met ruim 6 duizend tot 496 duizend. De toename is relatief groot in de leeftijd tot 35 jaar. Met name op lager en middelbaar beroepsniveau kwamen er meer werkzoekenden bij, zowel in de techniek, het transport, de zorg als in administratieve functies.

Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen
In januari 2011 werden 48 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, bijna 14 procent meer dan in december 2010. Aan vrouwen werden 25 procent meer nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg met ruim 4 procent naar 284 duizend. In januari werden 37 duizend WW-uitkeringen beëindigd, 8 procent meer dan in december.

Toename economische zelfstandigheid vrouwen

Meer vrouwen werken en het aandeel vrouwen dat financieel zelfstandig is, is tussen 2005 en 2009 toegenomen van 42 naar 48 procent. Ook blijken vrouwen steeds vaker door te gaan met werken als er kinderen komen. Dit blijkt uit de emancipatiemonitor 2010 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Plan Bureau. Plaatsvervangend directeur Emancipatie mevrouw Scheele heeft dit vandaag namens minister Marja van Bijsterveldt (OCW) in ontvangst genomen.

Met het grotere aandeel vrouwen dat buitenshuis werkt, verschuiven ook de opvattingen hierover. Een ruime meerderheid van de bevolking vindt dat een moeder die buitenshuis werkt net zo’n warme relatie kan hebben met haar kinderen als een niet-buitenshuis werkende moeder. Ook blijken de weerstanden tegen kinderopvang en buitenschoolse opvang af te nemen.

Uit de monitor blijkt daarnaast dat het goed gaat met de prestaties van meisjes in het onderwijs. Ze halen dezelfde totaalscore op de Cito Eindtoets Basisonderwijs dan jongens, blijven minder vaak zitten en verlaten het onderwijs minder voortijdig dan jongens. In het hoger onderwijs studeren meer vrouwen dan mannen, en ze studeren sneller af.

Minister Van Bijsterveldt in een reactie op het rapport: “Nederland staat bovenaan de lijst van gender-gelijkheid van de Human Development Index van de Verenigde Naties. Volgens deze Index zijn de verschillen tussen man en vrouw in ons land het kleinst ter wereld – gemeten naar onderwijs, deelname in de politiek en vrouwelijke gezondheid. De strijd is nog niet gestreden. Nu de emancipatiemonitor behoorlijk positief uitvalt, mogen we op z’n minst constateren dat we er beter voorstaan dan ooit.”

Aandachtspunt blijft het aandeel meisjes dat kiest voor een technische studie. Hoewel uit de monitor blijkt dat steeds meer meisjes in het voortgezet onderwijs kiezen voor een bètaprofiel in het voorgezet onderwijs, blijft op het vmbo zorg en welzijn nog steeds de populairste richting bij meisjes en de richting techniek bij jongens.

Minister Van Bijsterveldt benadrukt in een reactie dat zij blijft letten op meisjes en techniek. Zo gaat ze op school de loopbaan- en beroepenoriëntatie stimuleren zodat meisjes verder kijken dan het bekende terrein, of kiezen wat hun omgeving verwacht. Ouders spelen hierin een belangrijke rol.

Dit voorjaar stuurt de minister een brief aan de Tweede Kamer waarin de emancipatie maatregelen van het kabinet nader worden toegelicht.

Sollicitant besteedt weinig tijd aan sollicitatiebrief

Het meerendeel van de Nederlanders (62%) neemt maar maximaal een half uur de tijd voor een sollicitatiebrief. Vacaturesite JobTrack.nl heeft onderzoek hiernaar gedaan onder 1186 respondenten.

Driekwart (75,8%) van de sollicitanten voegt geen foto toe aan het CV. Hoe hoger de sollicitant is opgeleid, hoe minder vaak een foto wordt toegevoegd. Van de WO’ers voegt maar liefst 87% geen foto toe, tegenover 72% van de vmbo’ers.

Jongeren blijken meer de tijd te nemen voor het schrijven van een sollicitatiebrief dan ouderen. Van de 26 tot 35-jarigen doet 15% er langer dan een uur over, bij de 55-plussers is dit bij slechts 5% het geval.

01 februari 2011

Daling ziekteverzuim ArboNed-klanten

Uit de cijfers van Arboned blijkt dat het ziekteverzuim bij de aangesloten klanten (70.000 bedrijven met in totaal 1,3 miljoen werknemers) in 2010 licht gedaald is, naar 3,8%. In 2009 en 2008 was het percentage 3,9%.

De daling heeft volgens ArboNed te maken met het feit dat het verzuimbeleid binnen bedrijven effect sorteert. Werkgevers hebben het beperken van het verzuim hoog op de agenda staan en ook werknemers voelen zich er meer verantwoordelijk voor.

Onder mannen was het verzuim in 2010 het hoogste in de leeftijdsgroep tussen 46 en 55 jaar. Jonge mannen tot 25 meldden zich het minst ziek. Bij vrouwen was het verzuim het hoogste in de leeftijdsklasse tussen de 36 en 45. Vrouwen tot 25 en vrouwen boven de 56 meldden zich het minst vaak ziek.

De dag met het laagste verzuim in 2010 was 2 augustus, die met het hoogste 3 december.

Van alle provincies was in Drenthe het ziekteverzuim vorig jaar met 4,4% het hoogst. Ook in Groningen lag het met 4% ruim boven het gemiddelde. In Zeeland was het met 3,2% veruit het laagste. Volgens ArboNed is de sociaaleconomische status nog altijd een belangrijke indicator voor verzuim. In de provincies waar mensen over het algemeen een lagere opleiding en inkomen hebben, is het verzuim hoger.

Volgens de heer Van Rhenen, directeur van ArboNed, moeten werkgevers meer sturen op bevlogenheid, willen zij het verzuim nog verder terugdringen. Van Rhenen heeft aan de Nyenrode Business Universiteit een leerstoel bevlogenheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bevlogen werknemers meer energie hebben, waardoor ze een hogere weerstand hebben en zich minder snel ziek melden. Voor bevlogenheid zijn onder andere betrokkenheid en plezier in het werk van belang.

Mooi natuurlijk om meer te sturen op bevlogenheid, maar daar ligt ook een rol voor de medewerkers zelf, en een medeverantwoordelijkheid in het creeren van die bevlogenheid.