HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

27 januari 2006

Ongelijke belong tussen mannen en vrouwen

Mannen en vrouwen worden ongelijk beloond, mannen verdienen vaak meer dan vrouwen. De ongelijkheid in beloning bedraagt in het bedrijfsleven zo'n 7%, zo blijkt uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie.

Minister de Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een werkgroep aangesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de vakbeweging en de werkgeversorganisaties, leden van de organisatie van personeelsmanagers: NVP, de Nederlandse vereniging voor medezeggenschap en de Commissie Gelijke Behandeling. De werkgroep zal zich vooral bezighouden met voorlichting en het achterhalen van oorzaken van ongelijke beloning. De werkgroep zal ook met concrete oplossingen komen om financiële discriminatie weg te nemen.

Er is ook een website gelanceerd waarop informatie is te vinden over ongelijke beloning; http://www.gelijkloon.nl/content.asp

Zie voor artikel:

Bron: Ministerie SZW

25 januari 2006

Aantal personeelsadvertenties gestegen met negentien procent

Het aantal personeelsadvertenties is in 2005 met 19% toegenomen, zo blijkt uit cijfers van Nielsen Media Research (NMR), waarover vandaag een persbericht werd uitgebracht.

In totaal registreerde NMR ruim 925.000 vacatures in de Nederlandse dagbladen, vak- en managementbladen en op internet. Sinds het laatste kwartaal van 2004 neemt het aantal vacatures in de Nederlandse media toe en ook in het laatste kwartaal was weer sprake van groei. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de werkloosheid voor het eerst sinds 2001 niet meer stijgt en nu ligt rond de 480.000. Het toegenomen aantal vacatures en de stabiliserende werkloosheid duiden op economisch herstel.

Lees hier het persbericht.

Bron: Nielsen Media Research

24 januari 2006

Ontslagbescherming remt banengroei?

Door Van Lanschot is in samenwerking met het onderzoeksbureau Motivaction een enquete uitgevoerd in het bedrijfsleven, naar de mening over ontslagbescherming. Viervijfde van de ruim vierhonderd ondervraagde directeuren van middelgrote bedrijven is van mening dat de ontslagbescherming in Nederland een rem zet op de banengroei.

Ook komt uit het onderzoek naar voren dat de ondervraagde directeuren van mening zijn dat banengroei eerder zou worden gestimuleerd door versoepeling van het ontslagrecht, dan door het verlagen van het minimumloon. Zij zouden sneller nieuw personeel aannemen als ze de medewerkers makkelijker zouden kunnen ontslaan.

Bron : Werkinfo.nl

22 januari 2006

Rechter bepaalt: Systeem voor beoordeling arbeidsongeschiktheid voldoet niet

De rechtbank Almelo heeft op 13 januari 2005 twee uitspraken gedaan over het systeem dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) als hulpmiddel gebruikt bij WAO-beoordelingen. Volgens de rechtbank voldoet dit systeem niet, ook niet nadat het na eerdere kritiek is aangepast.

Sinds begin 2002 gebruikt het UWV bij WAO-beoordelingen het zogenoemde Claimbeoordelings- en borgingssysteem (CBBS). Met dit systeem beoordeelt het UWV wat iemand ondanks zijn beperkingen nog zou kunnen verdienen. Daaruit volgt het percentage van arbeidsongeschiktheid. In enkele uitspraken van 9 november 2004 (onder andere LJN AR 4716) heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld, dat tegen het CBBS bedenkingen bestaan waardoor het minder inzichtelijk en toetsbaar is dan het systeem dat voor 2002 werd gebruikt. Om aan deze bedenkingen tegemoet te komen, heeft het UWV het CBBS aangepast. De rechtbank heeft dit aangepaste systeem nu beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat nog steeds bedenkingen bestaan. Zonder nadere toelichting kunnen de resultaten van het CBBS daarom niet worden gebruikt voor de WAO-beoordeling.

De werking van het CBBS is als volgt. Het CBBS bevat een bestand met daarin de beschrijving van een groot aantal bestaande functies. Nadat een verzekeringsarts heeft vastgesteld wat de aanvrager van een uitkering ondanks zijn beperkingen nog kan, vergelijkt het CBBS deze mogelijkheden met de opgenomen functies. Dit levert een aantal functies op die mogelijk geschikt zijn. Een arbeidsdeskundige beoordeelt of dit ook daadwerkelijk zo is.

De kern van de kritiek van de rechtbank is, dat het CBBS functies selecteert die mogelijk toch meer van iemand vergen dan de verzekeringsarts verantwoord vond. Het systeem maakt ten eerste niet duidelijk op welke punten daarover twijfel bestaat. Op die manier kan niet worden gecontroleerd of de twijfel met een toelichting van de verzekeringsarts of de arbeidsdeskundige is weggenomen. Ten tweede moeten bepaalde punten volgens de rechtbank altijd worden toegelicht. Dit zijn met name punten die niet door een computer, maar door de arbeidsdeskundige zelf worden vergeleken. Ten slotte vindt de rechtbank de wel gegeven toelichting niet altijd voldoende uitgebreid. Verwezen wordt naar de rechtsoverwegingen 5 tot en met 10, die in beide uitspraken grotendeels hetzelfde zijn.

Lees hier en hier de uitspraken van de Rechtbank Almelo .

Bron: Rechtspraak.nl d.d. 20 januari 2006

Ministerie van SZW: 65.000 tot 90.000 illegale werknemers

Uit een onderzoek dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat Nederlandse bedrijven in 2004 ongeveer 65.000 tot 90.000 buitenlandse werknemers zonder de noodzakelijke vergunning aan het werk hebben gezet. Zo’n veertig procent van deze illegale werknemers kwam uit Polen en de andere Oost-Europese landen die sinds anderhalf jaar lid zijn van de Europese Unie. Het werk dat de illegale werknemers deden, is ongeveer één procent van het werk dat in Nederland legaal wordt verricht.

Lees hier het persbericht op de website van het Ministerie van SZW. Lees hier het onderzoek.

Nieuw loonstrookje

Redcentelijk is er het een en ander veranderd aan uw loonstrookje. Op de site van het FNV kunt u hier meer over lezen, o.a. aan de hand van een voorbeeldloonstrookje.

Lees hier het bericht en zie hier het voorbeeldloonstrookje.

Bron: FNV.nl

Minimum aan vakantiedagen mag niet worden afgekocht

Een werknemer moet in Nederland tenminste vier weken per jaar vakantie hebben met behoud van loon. Deze minimumvakantieperiode kan niet worden vervangen door een financiële vergoeding, ook niet wanneer een werknemer aan het eind van het jaar zijn minimumaantal vakantiedagen niet heeft opgenomen. Dat is de conclusie van advocaat-generaal Kokott, de belangrijkste adviseur van het Europese Hof van Justitie. Het Hof doet hierover over enkele maanden een uitspraak.

Bron: rechtennieuws.nl, lees hier meer.

Lees hier de conclusie van de advocaat-generaal (voor de liefhebber).

Mag het een uurtje minder (werken) zijn?

"Kwart werknemers wil andere werktijden" kopt Zibb.nl in een webartikel van 14 januari jl. Zibb bespreekt een proefschrift van econoom Christine Baaijens.

Lees hier het artikel.

Onderzoek naar 6 beloningsonderzoeken door IntermediairPW

Op 13 januari 2006 publiceerde IntermediairPW op haar website een artikel over beloningsonderzoeken.

Uit het artikel blijkt dat er door maar liefst 6 verschillende aanbieders (AWVN, Berenschot, Hay Group, Human Capital Group, Mercer Human Resource Consulting en Towers Perrin) beloningsonderzoeken worden aangeboden. Intermediair vergeleek de onderzoeken.

Lees hier het artikel op IntermediairPW.nl.

Onderzoek HCG: P&O zorgwekkend in de zorg

In een op 17 januari 2006 gepubliceerd rapport van de Human Capitol Group wordt geconcludeerd dat P&O in de zorg op onderdelen zwaar achterloopt:

"Ambities bij de vleet, zo blijkt. Maar er zal nog heel wat moeten veranderen voordat die werkelijkheid worden. P&O loopt op onderdelen nog zwaar achter. Ondernemingsraden, P&O-ers en directeuren hebben bovendien ieder hun idee over wat er moet gaan veranderen."

Lees hier het hele bericht.

Bron: HRServicecenter.nl