HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

26 oktober 2006

Werkloosheid jongeren gedaald

Staatssecretaris Van Hoof (SZW) heeft zijn notitie over de Jeugdwerkloosheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Hieruit blijkt dat de werkloosheid onder jongeren de afgelopen twee jaar is teruggelopen, van 15% naar 13%. Een daling van 2%. Het aantal WW-uitkeringen aan jongeren daalde met 47% en het aantal bijstandsuitkeringen met 30%.

Het gaat om jongeren tussen de 15 en 22 jaar buiten het volledig dagonderwijs. Van de 1,5 miljoen jongeren in Nederland gaan 97.000 jongeren niet naar school en hebben ook geen baan. Van hen zijn er 34.000 werkloos. De overige 63.000 bieden zich niet aan op de arbeidsmarkt.

Het aantal schoolgaande jongeren is gestegen van 74% in 2003 tot 79% in 2006. Het aantal jongeren met onvoldoende vooropleiding, die niet naar school gaan en ook niet willen werken, daalde van 34.000 naar 26.000.

Jongeren zonder een diploma op havo-, vwo- of mbo-2-niveau zijn vaker werkloos dan jongeren die dit wel hebben (16,5% tegenover 10%).

De werkloosheid onder niet-westerse allochtone jongeren is nog steeds twee keer zo hoog als bij het totaal aantal jongeren.


Lees hier het hele persbericht

Bron: Persbericht SZW

25 oktober 2006

Meerderheid Tweede Kamer wil meer verlof voor ouders

Vandaag kwam tijdens de behandeling van de begroting Sociale Zaken in de Tweede Kamer het onderwerp ouderschapsverlof aan bod. Een meerderheid van CDA en PvdA in de Tweede Kamer wil het recht op ouderschapsverlof uitbreiden.

Het CDA wil elke ouder die deelneemt aan een levensloopregeling, het recht geven op 4,5 maanden onbetaald voltijds verlof. Momenteel is het zo dat ouders voor de zorg van een kind recht hebben op drie maanden verlof. Bij opname van voltijds verlof krijgen ouders via een korting van de Belastingdienst 636 euro per maand van de overheid.

Daarbij is de mening van CDA en PvdA dat de overheid werknemers financieel moet ondersteunen als zij verlof willen opnemen voor scholing.
Dan zouden werknemers onder dezelfde voorwaarde ook het recht krijgen om 4,5 maand scholingsverlof op te nemen. Dat zou bijvoorbeeld meer mogelijkheden geven voor om- en bijscholing als mensen een andere baan zoeken.

23 oktober 2006

24 oktober: Dag van de Gelijke Beloning

Voortbordurend op mijn weblog van 10 oktober:
Op 24 oktober vindt de Dag van de Gelijke Beloning plaats, op initiatief van de door het ministerie van SZW ingestelde werkgroep 'Gelijke beloning dat werkt'.

Op deze dag worden er werklunches in verschillende bedrijven georganiseerd, er komt een speciale telefoonlijn beschikbaar voor vragen en meer informatie en er zal een debat worden gevoerd.

Aan het debat over gelijk belonen en hoe je dat doet, nemen naast minister De Geus en vertegenwoordigers van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties mensen van de werkvloer en specialisten op het gebied van gelijke beloning deel.

Lees hier mee over de Dag van de Gelijke Beloning.

Wetsvoorstel eenmalige gegevensuitvraag door Ministerraad akkoord bevonden,

Wie zich inschrijft als werkzoekende, of een uitkering aanvraagt, hoeft daar in de toekomst nog maar één keer zijn gegevens voor te verstrekken. Dat is het gevolg van een wetsvoorstel waar de ministerraad mee heeft ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De wet verbiedt organisaties die de wetten voor werk en inkomen uitvoeren om bij hun klanten gegevens op te vragen die al bij hen of bij andere uitvoeringsorganisaties bekend zijn. Zij moeten gebruik gaan maken van het digitale klantdossier dat vanaf 1 januari 2007 in fases wordt ingevoerd. In dit dossier staan de bij de verschillende diensten bekende gegevens van de klant.

Met het digitale klantdossier kan de klant vanuit huis een uitkering aanvragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een “omgekeerde intake”. Dat houdt in dat de burger niet meer verantwoordelijk is voor het verstrekken van gegevens. Hij ontvangt inschrijfformulieren waarop zijn gegevens al zijn ingevuld. Die hoeft hij alleen nog maar te controleren op juistheid en - waar nodig - te corrigeren of aan te vullen. Dat levert hem per keer een tijdsbesparing van circa twee uur op. Jaarlijks besparen burgers in totaal ongeveer 550.000 uur en 800.000 euro aan kosten.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op 1 januari 2008 in werking treedt.

Bron: SZW

Uitkering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten omhoog.

De uitkering van mensen die volgens de nieuwe Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, gaat vanaf 1 januari 2007 omhoog.

De uitkering wordt verhoogd van 70 naar 75 procent van het laatst verdiende loon. Dit gebeurt met terugwerkende kracht voor mensen die in 2006 een IVA- uitkering (Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) hadden. Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In het Najaarsakkoord van 2004 was afgesproken dat de voorwaarde voor deze verhoging is dat de instroom van volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in de IVA in 2006 minder dan 25.000 mensen zou zijn. Dit mag op basis van de instroom tot nu toe worden verwacht. Ook was afgesproken dat de loondoorbetaling bij ziekte niet hoger dan 170 procent zou zijn in de eerste twee jaar van ziekte. In een zeer groot deel van de cao’s zijn hierover afspraken opgenomen. Het kabinet vindt dat aan beide voorwaarden in voldoende mate is voldaan.

Het kabinet heeft in samenhang hiermee ook besloten om de zogeheten Pemba-premie die werkgevers voor de WAO moeten betalen af te schaffen. Deze premies variëren afhankelijk van de WAO-instroom van de laatste twee jaren. Door afschaffing, uitgaande van 1 januari 2006 als referentiedatum, betalen alle werkgevers die bij het Uitkeringsinstituut Werknemersverzeke-ringen (UWV) verzekerd zijn voor de WAO vanaf 2008 dezelfde premie.

Bron: szw

Hoe stel ik een verzuimprotocol op?

Iedere werkgever heeft er een nodig; een goed verzuimprotocol. Hierin wordt aangegeven wat de regels zijn rond ziekte. Waar moet een medewerker zich ziekmelden, hoe laat, wat doe je bij ziekte in het buitenland, hoe verloopt het contact tussen werkgever en werknemer tijdens ziekte, enzovoorts.

Voor het laten opstellen van een verzuimprotocol kun je als werkgever terecht bij je arbodienst, wanneer je die nog een hebt. Natuurlijk kun je er ook een laten opstellen door een arbeidsdeskunige of een advocaat. Ook kun je er natuurlijk zelf een samenstellen. Goede formats zijn op Internet te vinden. Op de site van arbo bondgenoten staat bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Hoe dan ook is het verstandig dat je als werkgever kritisch naar de inhoud van het protocol kijkt.

Om een medewerker aan te kunnen spreken op het niet nakomen van afspraken rondom verzuim, moet je als werkgever wel aan kunnen tonen dat je de medewerkers voldoende hebt geinformeerd. Je zult het verzuimprotocol dus onder de medewerkers moeten verspreiden. Daarnaast moet je zorgen dat de medewerkers het protocol ergens kunnen vinden en/of inzien, bijvoorbeeld op het intranet.

Wat moet er allemaal in een verzuimprotocol?
-regels rond ziekmelding: wat doe je als je ziek bent?
-bereikbaarheid: een medewerker moet tijdens ziekte bereikbaar zijn.
-informatieverstrekking: ook al hoeft hij niet uit te wijden over medische aspecten, de ziekte medewerker is verplicht om zijn werkgever op de hoogte te houden van het verloop van zijn ziekte.
-medisch onderzoek: hier moet de medewerker aan meewerken.
-de werknemer is gehouden aan een oproep van de werkgever of arbodienst gehoor te geven.
-probleemanalyse
-plan van aanpak
-vakantie; hoe te handelen bij ziekte in de vakantie en in buitenland.
-aangepast werk; de verplichtingen van werkgever en werknemer hierin.
-second opinion, mogelijkheid voor beide partijen.
-en tot slot: sancties.
Het is aan te raden om de santies op te nemen in het protocol. Als de medewerkers hierover zijn geinformeerd kun je ze pas gebruiken. De medewerker weet wat hij kan verwachten en de werkgever komt niet klem te zitten als een medewerker zich (herhaaldelijk) niet aan de regels houdt.

10 oktober 2006

Uitspraak: Gelijk werk geeft geen recht op gelijk loon

Het ongelijk belonen van medewerkers die hetzelfde werk verrichten mag! Zo luidt een uitspraak van het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschap van 3 oktober jl.
Is onderscheid maken in beloning terwijl hetzelfde werk wordt verricht niet in strijd met het verbod op discriminatie??

De Britse Bernadette Cadman, die in Manchester als inspecteur van de volkgezondheid werkte, spande een rechtzaak aan tegen haar werkgever. Zij kwam erachter dat ze zo’n 7.400 tot 13.000 euro per jaar minder verdiende dan mannelijke collega’s met dezelfde rang, die hetzelfde werk deden. Cadman was van mening dat zij als vrouw werd achtergesteld bij mannen.

In het bedrijf waar Cadman werkzaam was bestond een ingewikkeld salarissysteem, waarbij het salaris steeg aan de hand van anciënniteit ("Anciënniteit wordt in de eerste betekenis gebruikt om het aantal dienstjaren aan te geven dat iemand bij dezelfde werkgever werkt. Dikwijls is aan een hogere anciënniteit een hoger loon verbonden, volgens vastgelegde schalen." Wikipedia)

Volgens Cadman heeft het salarissysteem een discriminerende werking. De vrouwen in het bedrijf hadden gemiddeld minder anciënniteit dan de mannen, met als gevolg dat zij gemiddeld ook minder verdienden.

Het Hof van Justitie moest ten eerste beoordelen of anciënniteit een toegelaten criterium is voor salarisopbouw. Ten tweede moest het Hof beoordelen of een werkgever niet verplicht is om in kaart te brengen op welk niveau iedere medewerker het werk doet, en of dat niveau in vergelijking met de andere werknemers een verschil in salaris rechtvaardigt.

Volgens het Hof van Justitie is het belonen van verschil in ervaring een legitiem doel. Het verschil in hoeveelheid ervaring zegt iets over de kwaliteit van het werk, en anciënniteit is in het algemeen een geschikt criterium om dat doel (verschillende beloning bij verschillende ervaring) te bereiken. De werkgever hoeft vervolgens niet meer aan te tonen dat zijn medewerkers met méér ervaring het werk ook inderdaad beter doen dan de medewerkers met minder ervaring.


Conclusie: Anciënniteit is een toegelaten criterium voor bepaling van de hoogte van salaris, ook als er geen rechtstreeks aantoonbare relatie is met de ervaring en kunde van een werknemer, en ook als dit betekent dat vrouwelijke werknemers in de regel minder salaris krijgen dan mannen.

In de praktijk betekent dit dat vrouwen, die vaker dan mannen enige tijd niet werken wegens zwangerschapsverlof of zorg voor de kinderen, niet automatisch recht hebben op evenveel salaris als mannelijke collega’s. Dit komt doordat die mannen in de tijd dat ze doorwerken meer ervaring opdoen.

Lees hier de gehele uitspraak.

04 oktober 2006

Oudere werklozen krijgen nieuwe uitkering

Minister De Geus (SZW) heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft een voorstel voor oudere werklozen die meer dan drie maanden een WW-uitkering hebben ontvangen. De Geus wil dat de oudere werklozen daarop volgend een speciale uitkering krijgen; de IOW-uitkering.

Het gaat om een tijdelijke regeling die in 2010 wordt geëvalueerd. De regeling geldt voor mensen die op of na 1 oktober 2006 werkloos worden.

De nieuwe uitkering, de Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW), ligt op minimumniveau.

Werknemers die na hun vijftigste werkloos worden, hoeven dan niet meer eerst hun eigen vermogen aan te spreken om in aanmerking te komen voor de uitkering. Bij mensen die na hun zestigste verjaardag werkloos worden, wordt ook niet gekeken naar het inkomen van hun partner.

De IOW kent wel een sollicitatieplicht.

Bron: regering.nl