HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

19 augustus 2006

Uit de WW door het starten van een bedrijf, met hulp van de overheid

Het ministerie van SZW gaat een proef doen waarbij zij borg staan voor utkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf beginnen. Dit schrijft staatssecretaris Van Hoof (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer.

Werklozen krijgen tijdens deze proef makkelijker krediet bij een bank. De overheid staat dan borg voor het krediet. Vooraf wordt het bedrijfsplan van de starter beoordeeld op levensvatbaarheid. Gedeeltelijk arbeidsgeschikten en bijstandsgerechtigden kunnen een starterskrediet van de gemeente krijgen. Voor werklozen bestaat zo'n regeling niet.

Banken hoeven door de borg de aanvraag minder intensief te beoordelen. Ook weten zij zeker dat het krediet wordt terugbetaald.

De proef wordt de komende maanden verder uitgewerkt in overleg met kredietbanken, handelsbanken, gemeenten en UWV. Naar verwachting kan de proef op 1 januari 2007 beginnen. De proef duurt een half jaar.

Starters met een uitkering hebben nu, net als andere startende kleine zelfstandigen, vaak problemen met de financiering. Het gaat meestal om kleine kredieten met relatief hoge kosten voor de bank.

Van Hoof zal samen met staatssecretaris Van Gennip (EZ) onderzoeken of het mogelijk is een regeling te maken die kleine kredieten voor alle starters toegankelijk maakt.

Bron: Ministerie van SZW
Voor het volledige persbericht lees hier.

SZW geeft subsidie aan kwetsbare vrouwen

Het ministerie van SZW geeft subsidie aan vijftien projecten die de deelname van vrouwen aan de samenleving bevorderen. Het gaat om vrouwen met een achterstandspositie op het gebied van werk, opleiding of sociale contacten.

Het subsidiebeleid voor emancipatie heeft drie thema's: rechten en veiligheid, maatschappelijke participatie en besluitvorming en bestuur. Organisaties die zich bezighouden met deze thema's kunnen jaarlijks subsidie aanvragen. Bij de projecten staan vrijwilligerswerk, opleiding en werk centraal. Het leren van de Nederlandse taal speelt daarbij een belangrijke rol.

De projecten worden uitgevoerd door organisaties van etnische minderheden, of in samenwerking met deze organisaties. De vijftien projecten krijgen in totaal 1,5 miljoen euro subsidie.

Een van de projecten is 'Samen op pad' in Amsterdam. Dit project stimuleert vrouwen gesprekken te voeren en activiteiten in de wijk te ondernemen. Zij zullen hierdoor de Nederlandse taal beter beheersen en de samenleving beter leren kennen.

In Deventer worden vrouwen begeleid naar werk en inburgeringstrajecten. In Tilburg, Oss en Cuijk krijgen vrouwen hulp met re-integratie, zodat zij uit de WAO kunnen komen. De organisatie Marokko Media wil stimuleren dat mannen en vrouwen discussiëren over verdeling van zorg en arbeid.


Bron: Ministerie van SZW
Voor het gehele persbericht kijk hier.

14 augustus 2006

Minder ziekengeld bij risicosporten

Het gerechtshof in Arnhem heeft een interessante uitspraak gedaan. Als zieke werknemers door het uitoefenen van een risicovolle sport zelf schuldig zijn aan hun ziekte of arbeidsongeschiktheid mogen werkgevers hen korten op het ziekengeld.

Het betreft een hoger beroep zaak van een chauffeur die bij het uitoefenen van zijn sport, zaalvoetbal, geblesseerd raakte en langdurig ziek was. De rechtbank besloot dat de werkgever van deze zieke vrachtwagenchauffeur het salaris van zijn werknemer niet aan hoeft te vullen tot 100 procent. De rechter besloot dat de werkgever kan volstaan met het betalen van 70 procent van het verdiende loon, in plaats van de 100 procent die in de CAO is afgesproken.

Tot op heden maakt de Nederlandse wetgeving geen verschil tussen beroepsrisico’s en risico’s die iemand in zijn vrije tijd loopt. De Arnhemse rechter vindt echter dat de bewuste werknemer door zijn werkgever vaak genoeg is gewaarschuwd om te stoppen met zaalvoetbal en een minder blessuregevoelige sport te kiezen. De werkgever wees hem daarnaast op de mogelijke financiële consequenties bij arbeidongeschiktheid.

Werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) reageerde positief op de uitspraak. De uitspraak geeft volgens hen aan dat werknemers hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen wanneer zij ervoor kiezen om een risicovolle sport te beoefenen, waarbij de kans op blessures en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid op de loer ligt. Werkgevers krijgen door deze uitspraak meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op ongezond gedrag van werknemers.

Volgens het FNV is het voor het eerst dat een rechter tot zo’n uitspraak komt. Zij vrezen dat werkgevers nu vaker de rechter zullen inschakelen bij dergelijke situaties.

Naar mijn idee is het goed om ook de medewerker verantwoordelijk te houden voor de gevolgen van risicovol gedrag. Ik vind dat een werkgever van zijn medewerkers mag verlangen dat zij serieus met hun lichaam omgaan. Daarnaast denk ik ook dat werkgevers hier ook meer tijd in mogen investeren. Een werknemer die overmatig alcohol gebruikt of zo ongezond eet dat hij niet meer in zijn stoel past, mag hier best eens flink op worden aangesproken. Zo ook de werknemer die zijn gezondheid op het spel zet omdat hij nou eenmaal zo dol is op autoracen.

Bron: rechtspraak.nl

11 augustus 2006

Verzekeraars en FNV willen privatisering WW


Zoals eerder al het FNV, pleit ook het Verbond van Verzekeraars nu voor privatisering van de WW. Werkgevers zouden dan het loon van ex-werknemers minstens een half jaar moeten doorbetalen. Daarnaast zouden ze zich verplicht moeten verzekeren.

Zowel het FNV als het Verbond van Verzekeraars zeggen geïnspireerd te zijn door het succes van de Ziektewet. Werkgevers moeten door deze wet tegenwoordig het loon bij ziekte niet meer een maar twee jaar lang doorbetalen. Dit heeft volgens de heer Herbert, adjunctdirecteur van het Verbond van Verzekeraars, tot gevolg dat werkgevers meer doen om ziekte te voorkomen.

Herbert gaat ervan uit dat wanneer werkgevers worden verplicht om bij ontslag het loon maximaal een half jaar of een jaar te moeten doorbetalen, het hen ook in geval van werkloosheid zal prikkelen om meer in hun werknemers te investeren. Werkgevers zullen dan eerder in hun personeel investeren en hen met bijscholing aan ander werk helpen, alvorens over te gaan tot ontslag, aldus Herbert.

Het Verbond van Verzekeraars vindt dat voor werknemers die na een half jaar of een jaar nog steeds werkloos zijn de WW-rechten moeten blijven bestaan.
Verder zeggen ze: ‘Vooral ouderen en laagopgeleiden blijven nu langer werkloos en zijn vaak de eersten in een bedrijf die niet meer mee kunnen komen en ontslagen worden. Maar bij een private uitvoering worden werkgevers geprikkeld net zo goed in hen te investeren.’