HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

21 december 2006

Nadenken over loopbaan tijdens de kerstdagen

Een op de tien Nederlandse werknemers (zo’n 6000.000 personen) denkt tijdens de kerstdagen na over de hun loopbaan en overwegen te gaan solliciteren. De vrije periode wordt vooral door hogeropgeleiden en twintigers en dertigers gebruikt om na te denken over hun carrière.

Bovenstaande blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van AMC Academie.
Martijn Hemminga van AMC Academie geeft als verklaring dat doordat mensen een week of langer vrij hebben, ze eerder tot rust komen. Tussen het kerstdiner en familiebezoekjes door ga je snel even achter internet zitten of pak je de krant erbij. Voor een aantal mensen is het serieus uit gaan kijken naar een nieuwe baan een goed voornemen.

AMC Academie raadt werkgevers die bang zijn hun goede medewerkers te verliezen aan om bijvoorbeeld een carrière-checklist op de site te plaatsen. Je kunt natuurlijk ook het gesprek aangaan en je werknemers op de man af vragen of ze nog tevreden zijn met hun werk en carrière. Een goede werkgever weet water bij zijn medewerkers speelt, doordat hij hierover met ze praat.

20 december 2006

Personeel heeft liever geld dan een kerstpakket

De helft van de werknemers ontvangt liever een geldbedrag van de baas dan een kerstpakket.
Ruim driekwart van de ondervraagden ontvangt een kerstpakket. Zeven op de tien werknemers ziet het pakket als een blijk van waardering.

Onderzoeksbureau Blauw heeft in opdracht van Randstad 1000 werknemers ondervraagd. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in de Werkmonitor.

Financiele extra's
Een derde van de ondervraagden verwacht deze maand een eindejaarsbonus en ruim een kwart verwacht een dertiende maand te krijgen. Bijna een op de vijf werknemers denkt een winstuitkering te ontvangen.

Nieuwe uitdaging
Ruim de helft van de ondervraagde werknemers is sterk toe aan een nieuwe uitdaging. 26% van de ondervraagden denkt zeker of waarschijnlijk binnen 6 maanden een baan elders te hebben.

Scholing
Scholing en flexibiliteit op de arbeidsmarkt staat bij de politiek en werkgevers hoog op de agenda. Acht op de tien ondervraagden heeft een vast contract. Slechts 2 procent zou dit inruilen voor een tijdelijk dienstverband als daar cursussen en persoonlijk ontwikkeling in de baas zijn tijd tegenover staan. Bijna drie op de tien zou een dergelijke ruil "niet bij voorbaat" afwijzen en 14 procent zou het serieus overwegen, maar meer dan de helft doet het niet.

Lees hier het gehele onderzoek Werkmonitor.

13 december 2006

Autobezit van invloed op recht op uitkering

Als bijstandsgerechtigden hun auto verbergen voor de Sociale Dienst, lopen zij straks het risico hun uitkering te verliezen. De Dienst Wegverkeer (RDW) gaat, ten behoeve van controle hierop, gegevens verstrekken aan gemeenten over het autobezit van bijstandsgerechtigden.

Auto's tellen voor de bijstand mee als vermogen. Autobezit is daarom van invloed op het recht op een uitkering.

Een aantal Algemene Maatregelen van Bestuur zijn gewijzigd. Hierin staat o.a. dat het Inlichtingenbureau meer informatie aan gemeenten gaat doorgeven als zij daarom vragen. Het Inlichtingenbureau ondersteunt het elektronische gegevensverkeer tussen de Gemeentelijke Sociale Diensten en andere instanties. De RDW gaat gegevens verstrekken over het autobezit van bijstandsgerechtigden.

De belastingdienst verstrekt al gegevens aan de gemeenten over het vermogen van bijstandsgerechtigden. Straks komen daar ook bankrekeningnummers en informatie over toegepaste heffingskortingen bij. Zo kunnen gemeenten controleren of er sprake is van verborgen vermogen of fiscale voordelen die invloed hebben op het recht op een uitkering.

Zorgverzekeraars
Als je als bijstandsgerechtigde ziek wordt en niet bent verzekerd voor ziektekosten, dan loop je het risico schulden te maken. Om dit te voorkomen, gaan zorgverzekeraars gemeenten waarschuwen als bijstandsgerechtigden achterlopen met hun premie. Dan kunnen gemeenten het beheer van het budget van de bijstandsgerechtigde overnemen en ervoor zorgen dat de verzekering wordt betaald.

Taskforce: Jeugdwerkloosheid nog lang niet opgelost

Taskforce, door het kabinet op 31 oktober 2003 ingesteld, heeft zijn doel bereikt: zorgen voor 40.000 extra banen voor jongeren tot 23 jaar. Volgens de Taskforce Jeugdwerkloosheid is de jeugdwerkloosheid echter nog lang niet opgelost.

De taskforce doet aanbevelingen aan een nieuw kabinet en is van mening dat er juist nu moet worden doorgepakt. Het advies 'Juist nu doorbijten!' is aangeboden aan minister-president Balkenende.

De jeugdwerkloosheid die bij het CWI is geregistreerd, is gedaald tot minder dan 30.000 werkzoekenden. Echter, er is nog een groep van 38.000 structurele jongere werklozen, 124.000 risicojongeren en jaarlijks 60.000 voortijdige schoolverlaters.

Aanbevelingen
Taskforce doet in zijn advies de volgende aanbevelingen:
-Samenwerking tussen het rijk en gemeenten om regionale actieteams mogelijk te maken. Deze actieteams moeten werkloze jongeren persoonlijk begeleiden naar opleiding en werk.
-VMBO-scholen verantwoordelijk maken voor de overdracht van leerlingen naar het vervolgonderwijs.
-Meer autonomie voor regionale opleidingscentra (ROC's), maar de instellingen ook afrekenen op prestaties.
-Prep camps invoeren voor werkloze jongeren zonder startkwalificatie die geen opleiding volgen. Hiermee wordt een 24-uursopvang bedoeld met een intensief programma waarbij de jongeren worden voorbereid voor opleiding en werk.

Lees hier meer.
Bron:Persbericht Taskforce Jeugdwerkloosheid

07 december 2006

14 miljoen extra voor reintegratiecoaches UWV

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister De Geus (SZW) dat het UWV 14,3 miljoen euro extra krijgt voor re-integratiecoaches gericht op WW-trajecten voor in 2007.

Met dit extra geld kan worden bijgedragen in de kosten van 625 coaches. Zij kunnen daardoor 75.000 mensen intensief en persoonlijk begeleiden en maatwerk bieden.

Resultaten
In de eerste negen maanden van 2006 zijn 3800 WW'ers weer aan de slag gekomen na intensieve begeleiding van een coach. Klanten geven de re-integratiecoach gemiddeld het rapportcijfer 8.

Dit zijn mooie resultaten. Nu nog hopen dat het extra geld ook daadwerkelijk aan reintegratie zal worden besteed, en niet opgaat in alle reorganisaties en nieuwe kantoorinrichting..

Instemming 1e Kamer met vereenvoudiging Arbeidstijdenwet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de vereenvoudiging van de arbeidstijdenwet. het aantal regels wordt hiermee teruggebracht en vereenvoudigd.
Afspraken over pauzes worden voortaan gemaakt door werkgevers en werknemers onderling, overwerken kan makkelijker worden geregeld en er gaan minder regels gelden voor het maximale aantal uren dat iemand mag werken, onder andere bij nachtarbeid.

Doel wetswijziging
Het doel van de wetswijziging is het verbeteren van de internationale concurrentiepositie van Nederland.
Zeker voor industriële bedrijven, die vaak met ploegendiensten werken, zijn soepeler regels voor arbeidstijden belangrijk om met het buitenland te kunnen concurreren. Daarom beperkt de nieuwe wet zich zoveel mogelijk tot regels die nodig zijn voor de bescherming van de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer.

Maximum arbeidstijd
Er worden in de nieuwe Arbeidstijdenwet nog maar vier regels over de maximum arbeidstijd gesteld. De huidige wet kent er twaalf.
Zo schrijft de nieuwe Arbeidstijdenwet een maximum arbeidstijd voor van 12 uur per dienst en 60 uur per week. In een periode van 4 weken mag een werknemer onder de nieuwe wet gemiddeld maximaal 55 uur per week werken en per 16 weken gemiddeld 48 uur. Door deze versoepelingen krijgen werkgevers en werknemers meer ruimte de arbeidstijd per dag en per week zelf in te vullen.

Pauzes
Werkgevers en werknemers krijgen meer vrijheid om zelf afspraken te maken over de praktische details van pauzes, zoals aantal en tijdstip(pen). Wel blijft in de wet bepaald dat bij diensten van 5,5 uur of langer er een pauze moet zijn.

Zondagdiensten
In de nieuwe Arbeidstijdenwet blijven de regels voor het werken op zondag nagenoeg ongewijzigd. Het minimum aantal vrije zondagen per jaar blijft 13. In een cao kan een lager aantal worden afgesproken maar dit mag een individuele werknemer weigeren.

Nachtarbeid
De nieuwe wet zorgt voor meer ruimte bij nachtarbeid. Wel blijft de wet werknemers extra bescherming bieden: een nachtdienst mag in de regel niet langer zijn dan 10 uur. Voor werknemers die regelmatig nachtdiensten draaien, mag de werkweek over een periode van 16 weken gemiddeld niet meer dan 40 uur bedragen. Na één of meer nachtdiensten geldt een langere rusttijd. Ook het aantal nachtdiensten blijft beperkt: per 16 weken maximaal 36 diensten waarvan zeven nachtdiensten achter elkaar. Bij cao of na een afspraak van de werkgever met de ondernemingsraad mag dit aantal worden verhoogd tot 140 nachtdiensten per jaar en acht nachtdiensten na elkaar.

Ingang nieuwe wet
De wet gaat in op 1 april 2007. Nu het wetsvoorstel door de Eerste Kamer is aangenomen kan ook het Arbeidstijdenbesluit worden aangepast. Naar verwachting zal het aangepaste Arbeidstijdenbesluit begin januari worden gepubliceerd.

Overgangsregeling
Voor sectoren die een cao hebben afgesloten komt er een overgangsregeling. In deze sectoren wordt de nieuwe wet van toepassing op het moment dat die cao in 2007 afloopt, of eerder wanneer cao-partijen dat afspreken.
Uiterlijk op 1 januari 2008 geldt de wet voor alle sectoren.

Nieuwe Arbowet akkoord bevonden

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de nieuwe Arbowet. Vanaf 1 januari 2007 zouden werkgevers en werknemers door de nieuwe wet meer mogelijkheden krijgen om afspraken te maken over veiligheid en gezondheid. De nieuwe Arbowet geeft ook meer ruimte om het arbobeleid aan te laten sluiten op specifieke werksituaties in sectoren of bedrijven. Dit zorgt ook voor meer draagvlak voor het arbobeleid binnen bedrijven.

Doelvoorschriften
Als de wet ingaat, schrijft de overheid niet meer tot in detail voor aan welke eisen ondernemingen moeten voldoen. Wel zijn er zogenoemde doelvoorschriften, waarin staat wat het beschermingsniveau moet zijn.
Voorbeeld: Een werknemer wordt blootgesteld aan een geluid van 85 decibel of meer. De werkgever moet dan beschermende maatregelen nemen. Werkgevers en werknemers kunnen per sector regelen hoe ze dat bereiken.

Arbocatalogi
Vakbonden en werkgeversorganisaties leggen de afspraken die zij in de verschillende sectoren maken, vast in zogenoemde arbocatalogi. Daarin kunnen bedrijven vervolgens opzoeken op welke manieren en met welke middelen zij hun werknemers voldoende kunnen beschermen.

Financieel voordeel
De nieuwe Arbowet zorgt voor financieel voordeel voor ondernemers. De vermindering van het aantal arboregels zorgt jaarlijks namelijk voor een besparing van zo'n 99 miljoen euro.

De komende periode worden alle partijen die te maken krijgen met de nieuwe Arbowet op de hoogte gebracht van de veranderingen via een campagne. Die bestaat onder andere uit voorlichtingsbijeenkomsten, advertenties in dag- en weekbladen en radiospotjes.

Kijk voor meer informatie op de website www.arbonieuwestijl.nl