HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

30 november 2006

Wijzigingen in de Wt Kinderopvang per 1 januari 2007

Vanaf 1 januari 2007 krijgen alle ouders een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Ouders die nu geen bijdrage van hun werkgever ontvangen, gaan erop vooruit. Voor hen wordt de kinderopvang namelijk goedkoper.

Achtergrond
Bij de invoering van de Wet kinderopvang in januari 2005, ging het kabinet ervan uit dat in 2008 voor minstens negen op de tien werknemers een volwaardige werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang beschikbaar zou zijn. Uit onderzoek is echter gebleken dat ruim eenderde van de werknemers geen of geen volwaardige bijdrage krijgt.
Minister De Geus heeft daarom voorgesteld de vrijwillige werkgeversbijdrage te vervangen door een verhoging van de overheidsbijdrage. De kosten worden dan doorberekend aan alle werkgevers.

Voordelen
De kinderopvang wordt zowel voor ouders als voor werkgevers eenvoudiger. Door de opslag op het werkgeversdeel van de WW-premie, hoeft de werkgever geen aparte opgaven of afdrachten meer aan de Belastingdienst te doen en zijn er geen aanpassingen in de loonadministratie nodig. Voor werkgevers die gebruikmaken van een financiële bemiddelaar vervallen de kosten van deze dienstverlening.
Werknemers hoeven enkel een aanvraag bij de Belastingdienst te doen voor een bijdrage in de kinderopvangkosten.

Gevolgen
Ouders gaan een vaste toeslag ontvangen van eenderde deel van de totale kosten voor de kinderopvang, en een inkomensafhankelijke toeslag.
De kosten van de verhoging worden verspreid over alle werkgevers. Werkgevers waarvan de werknemers minder of geen gebruik maken van kinderopvang, gaan dus eveneens meebetalen. Werknemers die gebruikmaken van kinderopvang zijn dan niet langer meer duurder voor de werkgever.

Praktisch
Ouders hoeven de toeslag niet meer apart aan te vragen. De Belastingdienst keert de vergoeding automatisch uit op grond van de gegevens die ouders al voor de bestaande inkomensafhankelijke toeslag hebben moeten aanleveren.
Alleen ouders die nu nog geen kinderopvangtoeslag ontvangen, zullen wel een aanvraag moeten indienen.
De vaste toeslag is onafhankelijk van de hoogte van het inkomen.

Tot slot
De Eerste Kamer heeft op 28 november jl. het wetsvoorstel Werken aan Winst aangenomen. Dit betekent dat op 1 januari 2007 de belastingen op winst omlaag gaan. In de vennootschapsbelasting gaat het tarief omlaag van 29,1% naar 25,5% . Hiermee komt het kabinet alle werkgevers tegemoet.

29 november 2006

Allochtonen krijgen subsidie voor vrijwilligerswerk

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil allochtone vrouwen vanaf volgend jaar extra gaan stimuleren om vrijwilligerswerk te doen.

Het project dat zich hiermee gaat bezighouden heet "Duizend en één Kracht". De projectgroep zal zich vooral richten op allochtone vrouwen met een lage opleiding en slechte taalbeheersing. Zij staan volgens de projectgroep het verst af van betaald werk.

Volgens het ministerie van SZW kunnen vrijwilligersorganisaties allochtone vrijwilligers goed gebruiken, omdat deze organisaties een afspiegeling willen zijn van de samenleving.

Quanta costa
De Staat trekt 3,5 miljoen uit voor het project, dat wordt uitgevoerd in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Breda, Nijmegen en Utrecht.

Lees meer op de site van vrijwilligerswerk.nl

28 november 2006

Last in first out inmiddels "out"

Lees hier de weblog die ik vandaag publiceerd op Expand.nl, over de nadelige gevolgen van de wijzigingen in het ontslagrecht. Het betreft de invoering van het afspiegelingsbeginsel.

27 november 2006

Nadelige gevolgen van een concurrentiebeding

Er wordt door werkgevers te vaak automatisch een concurrentiebeding in een arbeidscontract opgenomen, zonder dat ze zich bewust zijn van de mogelijke nadelige gevolgen. Dit constateert Bird & Bird International Law Firm.

2 concurrentiebedingen
Het kan zijn dat een nieuwe medewerker nog onder een concurrentiebeding van zijn vorige werkgever valt. Als je als nieuwe werkgever dan een concurrentiebeding in het contract opneemt, gaat er iets mis. Als nieuwe werkgever heb je dan een een onrechtmatige daad gepleegd. Je kunt zelfs aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele opgelopen schade van de vorige werkgever.

Volgens Bird & Bird denken zowel werkgevers als werknemers er te makkelijk over, ze denken dat het niet zo snel mis zal gaan en hebben onvoldoende besef van de gevolgen. Deze kunnen heel ingrijpend zijn. Er kan bijvoorbeeld een rechterlijk verbod op de nieuwe samenwerking worden uitgesproken.

De rol van p&o
De afdeling P&O zou al tijdens de sollicitatiegesprekken standaard een controle moeten uitvoeren op de aanwezigheid van een concurrentiebeding in de bestaande arbeidscontracten van sollicitanten. Op die manier weet de werkgever op tijd of hij wel of geen concurrentiebeding in het nieuwe contract kan opnemen.

Als je als werkgever te maken hebt met een bestaand concurrentiebeding van een vorige werkgever, dan is het slim om te achterhalen het beding inhoudt en wat de resterende looptijd is. Zodra de looptijd van het beding is afgelopen, kun je alsnog een concurrentiebeding voorleggen aan de betreffende medewerker. Je zou zelfs al bij in diensttreding kunnen aangeven dat op het lopende concurrentiebeding een beding van jou als nieuwe werkgever zal volgen.

Natuurlijk zal de werknemer niet erg veel behoefte hebben aan een concurrentiebeding. Je mag als werkgever een medewerker niet onder druk zetten om het concurrentiebeding te tekenen, dan maakt de werkgever zich mogelijk schuldig aan misbruik van omstandigheden. Dat kan een reden zijn om het concurrentiebeding te vernietigen.

Wat dan gedaan?
Een concurrentiebeding wordt vaak ingezet als wisselgeld om voor bijvoorbeeld promotie of andere voordelen in aanmerking te komen.
Ook kan het concurrentiebeding bij het beeindigen van een arbeidsovereenkomst een rol spelen, bij het onderhandelen en het komen tot een 'deal'.

Lees meer over het concurrentiebeding op ontslag.nl

24 november 2006

Geen minimum-loon voor 13- en 14-jarigen

Er komt geen minimumloon voor jongeren van 13 en 14 jaar.
Dit besloot de Hoge Raad, waarmee ze een eerdere uitspraak hierover van het Haagse Gerechtshof en de rechtbank in Den Haag nietig heeft verklaard.

Vakcentrale FNV en CNV Jongeren vinden het ontbreken van een minimumloon voor 13- en 14-jarigen leeftijdsdiscriminatie. De vakbonden vinden dat iedereen die werkt, moet worden beschermd door een minimumloon. Enkele jaren geleden begonnen zij een zaak tegen de Staat. De Hoge Raad heeft nu gesteld dat het uitblijven van minimumloon voor kinderen van 13 en 14 jaar geen leeftijdsdiscriminatie is. Uiteindelijk hebben FNV en CNV hiermee verloren en is de kous voorlopig af. FNV onderzoekt nog of de vakcentrale verder kan procederen bij het Europese Hof.

Sinds 1996 mogen 13- en 14-jarigen licht werk verrichten. Bij 15-jarigen moeten bedrijven zich wel aan een minimumsalaris te houden. De overheid wil jongeren onder de 15 jaar niet stimuleren uit de schoolbanken weg te blijven, en is daarom tegen het recht op een minimumloon voor deze groep.

22 november 2006

Openstaande vacatures bereikt recordaantal

Het aantal vacatures in Nederland is in het derde kwartaal van 2006 met 30.000 gestegen!

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind september waren er nog 219.000openstaande vacatures. Met de 30.000 vacatures van dit moment is een recordaantal bereikt.

Eind 2000 werd de laatste piek bereikt. Toen waren er 213.000 openstaande vacatures. Daarna zette een daling in. Het dieptepunt werd bereikt in het derde kwartaal van 2003 met 92.000 vacatures. Sindsdien is het aantal vacatures voortdurend gestegen met een gemiddelde van 11.000 per kwartaal.

Uit het onderzoek van CBS blijkt ook dat alle bedrijfstakken te maken hebben met een stijging. De sterkste groei deed zich voor in de industrie en bouwnijverheid (een derde meer vacatures) en in de zakelijke dienstverlening (20 procent meer vacatures).

Bron: Persbericht CBS

21 november 2006

2 miljoen eerstedagsmeldingen sinds invoering

Sinds de invoering van de eerstedagsmelding in juli 2006, hebben werkgevers 2 miljoen meldingen aan de Belastingdienst gedaan. Dit blijkt uit cijfers van de belastingdienst.

Sinds juli 2006 moeten werkgevers alle nieuw in dienst tredende werknemers middels een eerstedagsmelding bij de belastingdienst aanmelden. Dit moet uiterlijk de dag voor de start van de werkzaamheden gebeuren. Dit jaar wordt er nog coulant omgegaan met fouten van werkgevers, echter, vanaf januari 2007 volgen er boetes wanneer een eerstedagsmelding niet op tijd is geregeld.

De belastingdienst heeft onderzocht dat 92 procent van de werkgevers bekend is met de eerstedagsmelding. 60 Procent van de werkgevers is van mening dat de invoering van de eerstedagsmelding niet of nauwelijks leidt tot extra werk. Verder verwacht 80 procent dat de eerstedagsmelding niet tot problemen leidt bij het aantrekken van nieuw personeel.

Lees hier meer over de eerstedagsmelding.


Bron: belastingdienst

20 november 2006

Mindmapping

Heb jij al ooit de mindmap methode uitgeprobeerd? Mindmapping is een creatieve techniek om gedachten over een (complex) onderwerp kort en krachtig in een schema te noteren.

Doel
Door middel van mindmapping kun je informatie beter structureren, verbanden leggen en dingen beter onthouden. Problemen kun je op een handige manier belichten.

De mindmap is een soort landkaart van wat er zich over dat onderwerp afspeelt in je hoofd. Met een mindmap geef je een overzicht van alle bij het onderwerp betrokken aspecten.

Hoe maak ik een mindmap?
-neem een vel papier
-plaats midden in het vel het hoofdonderwerp, dmv een woord of tekening
-bedenk welke beelden, woorden, gedachten, enzovoorts er bij je opkomen
-noteer al deze dingen op het vel papier, rondom het midden
-maak verbindingen met het hoofdonderwerp dmv lijnen. Je kunt ook de punten rondom het onderwerp met elkaar verbinden.
-werk de vertakkingen verder uit. Dit kan in een schema, of gewoon in tekst.
-je kunt ook nog de associaties als hoofdonderwerp nemen en daar een nieuwe mindmap van maken. Zo kan er een nog vollediger beeld ontstaan. Echter, dit kan ik niet garanderen. Het kan ook een stap te ver zijn, en zorgen voor in de knoop gedraaide hersenen...

Resultaat
Er is een patroon ontstaan, waaraan je kunt zien dat sommige onderwerpen veel meer verbindingen hebben dan andere. Dit kan bijvoorbeeld iets zeggen over welk onderwerp het eerst aandacht verdient.

Zie voor meer informatie en voorbeelden www.mindmap.pagina.nl.

Aanscherping regels voor uitzonderingen in bedrijfstak-CAO's

Per 1 januari 2007 moet een bedrijf aan scherpere voorwaarden voldoen om ontheffing te krijgen op een bedrijfstak-cao. Het bedrijf moet op essentiële punten verschillen van andere bedrijven en een cao sluiten met een onafhankelijke vakbond. Dit heeft minister De Geus besloten na overleg met werkgevers en werknemers.

Rooting
Door het ministerie van SZW worden cao's algemeen verbindend verklaard. Daarmee gelden cao-bepalingen voor een hele bedrijfstak. Hierop kunnen bedrijven een ontheffing krijgen. Dat gebeurt momenteel bijna automatisch wanneer de aanvragers een eigen rechtsgeldige cao hebben. Een recente uitspraak van de Raad van State vraagt om duidelijke regels voor de ontheffing.

Consequenties
Bedrijven kunnen ontheffing voortaan niet meer gebruiken om te concurreren door arbeidsvoorwaarden in te perken.

Werkgevers en werknemers mogen de uitzondering van algemeenverbindendverklaring zoveel mogelijk zelf regelen. Dit kan bijvoorbeeld door ontheffingsbepalingen op te nemen in de bedrijfstak-cao.

Bron:Persbericht ministerie van SZW

17 november 2006

Werknemers willen 40-urige werkweek bij meer loon

80 Procent van de Nederlanders die tussen de 31 en 38 uur werken wil terug naar een werkweek van 40 uur. De werknemers willen dit echter wel beloond zien worden met meer salaris.

Dit kwam gisteren naar voren uit de peiling van TNS NIPO, die zij uitvoerden in opdracht van het RTL Nieuws.

Voor iemand die van 36 uur naar 40 uur per week gaat, zou dat een loonstijging van 10 procent inhouden.

CDA-standpunt:
De terugkeer van de 40-urige werkweek staat in het verkiezingsprogramma. Echter, Balkenende wilde in een reactie niet meteen zeggen dat werknemers dat ook volledig in hun portemonnee zullen gaan merken. "Dat kan worden uitbetaald in loon, maar ook in bijvoorbeeld scholing.''

PvdA-standpunt:
Volgens Bos leeft het CDA met een pleidooi voor langer werken in een andere werkelijkheid. Werknemers hebben nu al nauwelijks tijd om hun drukke bezigheden met hun werk te combineren.

SP-standpunt:
Marijnissen wees erop dat de door het CDA gepropageerde mantelzorg er met een 40-urige werkweek bij in dreigt te schieten.

Bron: TNSNIPO

01 november 2006

HRM'ers trekken sollicitanten na op internet

Uit een onderzoek van Careerbuilder blijkt dat p&o'ers veel gebruik maken van het internet om sollicitanten na te trekken. In bijna de helft van de gevallen wordt informatie gevonden die negatief is voor de potentiële werknemers.

Zoekmachines worden het meest worden gebruikt om informatie te vinden over de sollicitant. Ook gebruiken p&o’ers sociale netwerken als Hyves. Op deze sites wordt veel, soms belastende, informatie gevonden over de sollicitanten. Er staan bijvoorbeeld foto’s op van uit de hand gelopen feestjes, 'foute momenten' die eigenlijk niet bedoeld zijn voor de ogen van potentiële werkgevers.

De helft van de ondervraagde P&O’ers heeft ook wel eens iemand aangenomen op basis van de gevonden informatie op internet. Achtergrondinformatie zoals het lidmaatschap van een commissie, het bijhouden van een site of aangesloten zijn bij een netwerk kunnen een positief beeld geven van een sollicitant.

P&o'ers knappen af op leugens over kwalificaties, het zwartmaken van vorige werknemers en een onprofessionele nickname.

Wanneer er speurwerk is verricht, dan moet dit wel aan de sollicitant worden gemeld. De sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling stelt dit als verplicht. Voor het natrekken van referenties is overigens vooraf toestemming nodig van de sollicitant.

Lees hier het onderzoek van Careerbuilder.